פלטי בן ליש

(ראה גם: דוד, מיכל, שאול)

תלמוד בבלי:

...ואת חמשת בני מיכל אשר ילדה לעדריאל המחולתי וגו', וכי לעדריאל נתנה והלא לפלטי בן ליש נתנה, דכתיב ושאול נתן את מיכל בתו אשת דוד לפלטי בן ליש וגו', אלא מקיש קידושי מירב לעדריאל לקידושי מיכל לפלטי, מה קידושי מיכל לפלטי בעבירה, אף קידושי מירב לעדריאל בעבירה. ור' יהושע בן קרחה נמי הכתיב את חמשת בני מיכל בת שאול, אמר לך רבי יהושע, וכי מיכל ילדה והלא מירב ילדה, מירב ילדה ומיכל גידלה, לפיכך נקראו על שמה... כתיב פלטי וכתיב פלטיאל, אמר ר' יוחנן פלטי שמו, ולמה נקרא שמו פלטיאל, שפלטו א-ל מן העבירה, מה עשה, נעץ חרב בינו לבינה, אמר כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב זה. והכתיב וילך אתה אישה, שנעשה לה כאישה, והכתיב הלך ובכה, על המצוה דאזיל מיניה. עד בחורים, שעשו שניהם כבחורים שלא טעמו טעם ביאה... אמר רבי יוחנן מאי דכתיב רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה, רבות בנות עשו חיל זה יוסף ובועז, ואת עלית על כולנה זה פלטי בן ליש. אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן מאי דכתיב שקר החן והבל היופי, שקר החן זה יוסף, והבל היופי זה בועז, יראת ה' היא תתהלל זה פלטי בן ליש. (סנהדרין יט ב)

מדרש רבה:

שלשה הם שברחו מן העבירה ושתף הקב"ה שמו עמהם, ואלו הן יוסף ויעל ופלטי... פלטי מנין, כתוב אחד אומר ושאול נתן את מיכל בתו לפלטי, וכתוב אומר אומר פלטיאל קרי ליה פלטי וקרי ליה פלטיאל, מי נסיב פלטי, ומי יהב פלטיאל, אלא מעיד אני עליו שלא נגע באשת דוד. (ויקרא כג י)

רד"ק:

לפלטי - יש מרז"ל אומרים שקדושי פלטי היה בעבירה, ויש אומרים שלדוד היו קדושי טעות במיכל, שקדש במלוה מה שאמר שאול יעשרנו המלך עושר גדול, ושאול חשב שדעת דוד על העושר. ויש אומרים שפלטי לא בא עליה. ונראה ששאול הכריח את דוד לתת גט, ודוד מסר מודעה ובטלו, ומיכל היתה שוגגת או אנוסה, לכן היה דוד יכול להחזירה. (שמואל א כה מד)

מלבי"ם:

לפלטי - שבית דין של שאול טעו שדוד קידש במלוה, או שהערלות אינן שוות פרוטה, ונישאת על פי טעות בית דין מותרת לבעלה הראשון. (שם)