פלילים

תרגום יונתן:

ואויבינו פלילים - אתעבידו בעלי דבבינן סהדינן ודינינן. (דברים לב לא)

ועון פלילים - פריש. (איוב לא יא)

רש"י:

ואויבינו פלילים - ועכשיו אויבינו שופטים אותנו. (שם)

פלילה - ווכוח משפט לבחור לך הטוב. (ישעיה טז ג)

רמב"ן:

ואויבינו פלילים - מלשון אשר פללת לאחותך, ויעמוד פנחס ויפלל. (דברים לב לא)

ספורנו:

ואויבינו פלילים - הם בעלי מחשבות שכליות במדינות, כאמרו "והאבדתי חכמים מאדום", מכלל דאיכא. (שם)

אלשיך:

ועון פלילים - מיתת בית דין, לכן החמרתי בה כל כך. (איוב לא יא)

מלבי"ם:

פלילה מציין המשפט בדבר גדול וענינים גדולים מיוחדים לשפיטת הרעיון והמחשבה, כמו "הביאי עצה עשי פלילה", משפט צדק מצד היושר והכרעת השכל. (הכרמל)