פלפל

תלמוד בבלי:

פלפלי, רב ששת אמר שהכל, רבא אמר לא כלום, ואזדא רבא לטעמיה, דאמר רבא כס פלפלי ביומי דכפורי פטור... מיתיבי היה ר"מ אומר... מה תלמוד לומר עץ מאכל להביא עץ שטעם עצו ופריו שוה, ואיזהו זה הפלפלין, ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה, וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום. (ברכות לו ב)

יוצאה אשה... בפילפל ובגלגל מלח וכל דבר שניתן לתוך פיה... (שבת סד א)

(המוציא) פלפלת כל שהוא... למאי חזיא, לריח הפה. (שם צ א)

אמר רב יהודה הני פלפלי מידק חדא חדא בקתא דסכינא שרי, תרתי אסיר, רבא אמר כיון דמשני אפילו טובא נמי. (שם קמא א)

כל מילי דמעלי להאי קשה להאי ודקשה להאי מעלי להאי, בר מזנגבילא רטיבא ופילפלי אריכתא ופת קנייה... דמעלי לכולי גופיה. (פסחים מב ב)

תנו רבנן פרי עץ הדר, שטעם עצו ופריו שוה... ואימא פלפלין... התם משום דלא אפשר, היכי נעביד, ננקוט חדא לא מינכרא לקיחתה, ננקוט תרי או תלתא אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה פירות... (סוכה לה א)

אמר רבינא היינו דאמרי אינשי טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צני קרי... הדר שדר ליה איהו מלא טסקא דזנגבילא ומלא כסא דפלפלתא אריכא, אמר אביי השתא אמר מר אנא שדרי ליה חוליא (מתוק) ואיהו שדר לי חורפא. (מגילה ז ב)

רב אשי אמר זיעה אמזוהם קא רמית, התם גבי כהנים אפשר לעברה בקיוהא דחמרא, ומריח הפה נמי אפשר דנקט פילפלא בפומיה ועביד עבודה, אבל גבי אשה לא אפשר. (כתובות עה א)

ורמינהי, הקושט והחימוס וראשי בשמים והתיאה והחלתית והפלפלים וחלת הריע נקחין בכסף מעשר ואין מטמאין טומאת אוכלין דברי ר' עקיבא... וא"ר יוחנן בן נורי נמנו וגמרו שאין נקחין בכסף מעשר ואין מטמאין טומאת אוכלין... (נדה נא ב)

תלמוד ירושלמי:

ושוחקין את הפלפלין בריחים שלהם... של בית ר"ג היו שוחקין את הפילפלין בריחים שלהם, א"ר אלעזר בי רבי צדוק פעם אחת אכל אבא אצל ר"ג והביאו לפניו אינגירין ובתוכן פילפלין שחוקים, כיון שטעמן משך ידו מהן אמר לו אל תחוש לכך, מערב יום טוב הן שחוקין. (ביצה יב ב)

טעמא דר' יוחנן מלח בזול פילפלין ביוקר, איפשר לעולם לחיות בלא פילפלין, אי איפשר לעולם בלא מלח. (הוריות יט א)

מדרש רבה:

א"ר אלעזר עובדא הוה בחד שיירא דהוה סליק לירושלים וטען מאוון גמלין טעונין פלפלין, עבר להדי צור אשכח חד חייט דיתיב על פילי דמדינתא, אמר ליה מה את טעין, א"ל פלפלין, אמר ליה לא יהבת לי לוקטא לוקטא (מעט מעט) א"ל לא... כיון דמטא לירושלים אשכח חד חייט דיתיב על תרע פילי, א"ל מה את טעין, א"ל קטע קטעך, אשכחיה חייט אוחרן א"ל מה את טעין, א"ל תפור תפירך, א"ל אימא לי אין יכילנא מזבין להון מוטב, ואי לא אנא מייתינא לך בר נש דזבין כלהון. א"ל ומה את טעין, א"ל פלפלין, נסביה ויהביה בחדא דרא וחאמין ליה כוריתא דדינרין (הראה לבעל הפלפלין בית כור מלא דינרין)... לצפר נפק לטיילא בשוקא אשכחיה חד מן רחמוי דיליה (מאוהביו), א"ל מה את טעין, א'ל פלפלין, א"ל לית לך דיהבת לי במאה דינרין דאית לי אריסטוון (סעודה) יומא דין, אמר כבר זבינית ליה לגבי פלן, אזל איהו לגביה... אזל ואשכחינון לההוא דיראתה דאיטם קמייתא נסבון מן אונקא (שורה ראשונה שבאו לקנות לקח כל אחד אונקא משקל קטן), דאיטם תנייתא נסבון פלג אונקא דאיטם תליתאי לא ארגשון, לקיים מה שנאמר העיר רבתי עם. (איכה א ב)

עשיתי לי גנות ופרדסים, כמשמעו ונטעתי בהן עץ כל פרי, אפילו פלפלין. (קהלת ב ז)

אדריאנוס שחיק טמיא שאל את ר' יהושע בן חנניה כתיב בתורה (שם ח') ארץ אשר לא במסכנות וגו', יכול את מייתי לי תלת מילין דאנא שאיל, א"ל ומה אינון, אמר ליה פלפלין ופוסיאנין ומטקסא, איתי פלפלין מן נצחנה... (שם שם יא)

יש רעה אשר ראיתי תחת השמש, א"ר שמואל בר אמי זו מחשבתן של רמאים, כגון המערב... כרשינים בפלפלין... (שם ו א)

מדרש תנחומא:

...כיון שעשו כך (נתן את שרה בתוך תיבה) נתקבצו המוכסין אמרו לו מה אתה טוען בתוך התבה, אמר להן שעורין, אמרו לו אינן אלא חטין, אמר להם טלו מכס של חיטין, אמרו לו הן פלפלין, אמר להן טלו מכס של פלפלין... (לך לך ה)

שוחר טוב:

בטנך ערמת חטים, רבי הונא בשם ר' אידי אמר והלא ערימת של אצטרובלין ושל פלפלין יפין מהן, ולמה נמשלו בחטין, אלא יכול אדם לחיות בלא פלפלין ובלא אצטרובלין ואי אפשר לעולם לחיות בלא חטים... אך אי אפשר לעולם בלא ישראל. (מזמור ב)