פנים בפנים

(ראה גם: פנים)

תרגום יונתן:

 92פנים בפנים - ממלל קביל ממלל. (דברים ה ד)

אבן עזרא:

פנים בפנים - בלא אמצעי. (שם)

רמב"ן:

פנים אל פנים - שהיה לבו גס בו ומדבר אליו בכל שעה ושעה שירצה, כענין שנאמר "ועתה אעלה את ה'"... לשון רש"י. ואיננו נכון, כי היה אומר אשר ידע את השם פנים אל פנים, אבל הוא מלשון "ואדעך בשם", "ואתה אמרת ידעתיך בשם", יאמר שלא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר גדלו השם להיות אליו פנים אל פנים בדבור... ואל תתמה במה שאמר בשבח משה אשר ידעו ה' פנים אל פנים, ואמר ודבר ה' אל משה פנים אל פנים, ובכל ישראל נאמר גם פנים בפנים דבר ה' עמכם, כי שם דבר מתוך האש, לומר ששמעו קולו מתוך האש בלבד ולא ראו הפנים, וכן פירוש "ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש". ועל דרך האמת שידעו השם פנים אל פנים לדבקה בו בעת שתבא הרוח במשה רבינו, וכן היה בעת מתן תורה, אבל לא השיגו הם אלא לקול מתוך האש, והנה באר שכל נבואותיו של משה כיום מתן תורה, ושאר הנביאים היתה יד ה' עליהם, והבן זה. (דברים לד י)

מורה נבוכים:

ראה: פנים.

רבינו בחיי:

פנים בפנים - על דרך הפשט בלא אמצעי, וכענין שכתוב (שמות ל"ג) כאשר ידבר איש אל רעהו, שאין אמצעי ביניהם. ועל דרך המדרש, פנים בפנים, בדמיונות הרבה נדמה הקב"ה לישראל, לזה נראה עומד ולזה יושב לזה בחור ולזה זקן, שנאמר (הושע י"ב) וביד הנביאים אדמה... (דברים ה ד)

אברבנאל:

פנים אל פנים - תרגם אונקלוס ממלל ולא אפין באפין, רוצה לומר שהיה משה משיג רצון ה' כמו שה' משיג רצון משה, וידעו ה' פנים אל פנים, רוצה לומר שהשפיע עליו בלי אמצעי. (שמות לג יא)

...ונראה שפנים אל פנים נאמר על נבואה בלי אמצעי, וזכו ישראל לכך בב' דברות הראשונות, כדי שישארו הדברים חקוקים בלבות, כמו שכתב הרמב"ם ביסודי התורה... (דברים לד י, וראה שם עוד)

ספורנו:

פנים אל פנים - ולא נופל וגלוי עינים, אבל בעודו משתמש בחושיו. (שמות לג יא)

פנים בפנים - בלתי חלום ומראות הלילה, אבל בעודכם משתמשים בחושים. (דברים ה ד)

הכתב והקבלה:

פנים בפנים דבר ה' עמכם - רוצה לומר עומק פנימיות התורה אמר לכם. (שם)

רש"ר הירש:

פנים בפנים - מסתבר שצירוף זה מבטא קשר ישיר עוד יותר מהביטוי הרגיל "פנים אל פנים", הפנים אינם רק פונים אל הפנים אלא הם חודרים אל הפנים, באמצעות הפנים נוצר קשר פנימי בין השנים והם מתרעים זה עם זה בפנימיותם. (שם)

העמק דבר:

פנים אל פנים - הארת פנים באהבה, כמלך המביט בפני נאמנו ולא מן הצד. (דברים לד י)