פעל   פעולה

(ראה גם: מעשה, עשה, שכר)

ספר העקרים:

הפועלים הם שני מינים, מין לא יפעל בעצם וראשונה אלא דבר אחד, חום האש יחמם וקור השלג יקרר, וזה המין נקרא פועל בטבע לא בכונה ורצון, ומין יפעל פעולות הפכיות, והוא הפועל בבחירה ורצון, יפעל דבר בעת שירצה, ויפעל ההפך בעת שירצה... (מאמר ב פרק ב)

התחלפות הפעולות ורבויים לאחת משלש סבות, אם בסבת התחלף הכחות הפועלות, כמו שנפעל עם כח התאוה חלוף מה שנפעלהו עם כח הכעס, ואם בסבת התחלפות החמרים כמו שהאש יתיך הזפת ויקשה המלח, ואם בסבת התחלפות הכלים, כמו שהחייט יתפור במחט ויחתוך במספרים, ופעל הא-ל ית' אי אפשר שיתרבה לאחת משלש סבות הללו... (שם פרק יג)

הגר"א:

פועל - אינו נראה בראיה בעלמא כי אם בהסתכלות היטב... (ישעיה ה יא)

פעולת שקר - פעולה תאמר בדבר שאין בעל המלאכה חסר דבר, כגון בקנית סחורה נותן כסף ומקבל סחורה, אבל הזורע תבואתו מרקבת, ורק אחר כך יקבל ריוח הרבה... (משלי יא יח)

ישלם ה' פעלך - יש לפרש דהחילוק בין פעולה לשכר, דפעולה היינו שה' ישלם גמול עבור כל עבודה ועבודה פרטית, אמנם שכר הוא כמו שראינו במלכותא דארעא, אם ישרתנו איש באיזו מלאכה פעמים רבות, הנה לבד אשר יושיט המלך גמול בעד כל מלאכה ומלאכה, בהשלם המלאכות כולם יגמלהו שנית איזה טובה עבור כל משך שירותו לפי נדבת לבו ועושר כבוד מלכותו, קל וחומר למלכותא דרקיעא, כי ישלם פי שנים לרעהו הישראלי אשר עבדו כל ימי היותו חי על האדמה. (קול אליהו רות קמח)

הכתב והקבלה:

פעולת שכיר - כל לשון פעולה על הכונה שיכוין העושה במעשהו, ולהגדיל העון לא אמר שכר שכיר אלא פעולת שכיר, כלומר העני הזה השכיר עצמו עבודת אדם להחיות נפשו ונפשות בני ביתו, ואליו הוא נושא את נפשו, וזה נקרא פעולה... (ויקרא יט יג)

תתן שכרו - פעולה הוא השכר והגמול על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה, כדרך החייטים שלא יקפיד בעל החפץ אם המלאכה נמשכת בזמן, או ימהרנה בזמן קצר, ושכר יאמר על הגמול עבור המשך זמני, בין שיעשה מלאכה אחת כל משך הזמן או מלאכות שונות עד תשלום הזמן, כגמול הרועה שאינו למעלה נפרדת כי אם על משך הזמן... (דברים כד טו)

מלבי"ם:

פעולה היא ההכנה לאיזה תכלית, כגון חריש לתבואה, ומעשה הוא גמר הדבר. (משלי י טז)

פעולה היא שמתעסק בדבר, ומעשה הוא שגומר הדבר... (שם יא יח)

ומבואר אצלי בכל מקום שיש הבדל בין עשה ומעשה ובין פעל ופעולה, שמעשה היא העשיה הנגמרת, ופעל הוא העסק שעסוק עדיין בדבר הבלתי נגמר רק מתחדש עתה בפעולתו וההנהגה הקבועה הטבעית נקרא מעשה, כי הנהגה זו קבועה ונגמרת מששת ימי בראשית, וזה קבועה בשמים, וההנהגה הנסיית היוצאת מן המקדש נקראת פעולה, כי הנסים אינם קבועים רק מתחדשים לפי שעה... (שמות טו יז)

ההבדל שבין פעל ובין עשה הוא, שפעל מציין העסק שהתעסק בדבר, ועשה מציין תוצאת גמר הדבר בשלמותו, וזה גם ההבדל בין פעולה ובין מעשה, העסק שהאדם מתעסק באיזה דבר נקרא פעולה, ודבר שכבר נגמרה מלאכתו ואין צריך עוד שום תקון נקרא מעשה, ומזה הוא הכפל "ואת פועל ה' לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו"... (הכרמל, וראה שם עוד הרבה כללים עם הפועל)