פפא בר אבא

תלמוד בבלי:

...והא איכא הא דתניא ה' שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו, ובא אחד וישב עליו ושברו האחרון חייב, ואמר רב פפא כגון פפא בר אבא (שהיה בעל בשר)... (בבא קמא י ב)