פפוניא

תלמוד בבלי:

אמר רב יהודה אשה לא תלוש אלא במים שלנו. דרשה רב מתנה בפפוניא, למחר אייתו כולי עלמא חצבייהו (כדיהם), ואתו לגביה ואמרו ליה הב לן מיא, אמר להא אנא במיא דביתו (שלנו בלילה) אמרי. (פסחים מב א)