פקד יפקד

(ראה גם: יציאת מצרים-פקד יפקד)

מדרש רבה:

ויאמר ישראל אל יוסף וגו' ואלקים פקד יפקד אתכם, בר אחוי דרבי יוסי ג' סימנים נתן להם, הזקן הבא בסגנון שלו אנכי, והממנה מכם זקנים, ואומר לכם פקוד זה הוא הגואל, רבי חוניא מוציא אנכי ומכניס שם המפורש תחתיו. (בראשית צז ח)

רבינו בחיי:

פקוד פקדתי - שתי פקידות, האחת לישראל והשניה לשכינה שירדה עם יעקב אבינו ע"ה למצרים, שהיה עמהם בצרה... (שמות ג טז)

אלשיך:

פקד יפקד - פקידה כפולה, צבאות מעלה ומטה. (שמות יג יט)

מהר"ל:

ונגאלים בפקד פקדתי, שמלה זו משמשת לרע פקד עוון אבות, ולטוב, וה' פקד את שרה, וכן הגאולה משלם רע לעוברי רצונו, וטוב לראוים לו, אם כן פקידה כוללת הרבה ומדרגתה גדולה, ולכך לעולם כפל המלה... (גור אריה שמות ג טז)