פקודה

תרגום יונתן:

ופקודת - וסכמות כל אינשא. (במדבר טז כט)

פקודתו - מנין שנויי. (תהלים קט ח)

ופקודתם - ותחומהון. (ישעיה טו ח)

פקודתיך - פרנסך. (שם ס יז)

תרגום אונקלוס:

ופקודת - וסערא דכל אנשא יסתער. (במדבר טז כט)

רש"י:

פקודתו - גדולתו. (תהלים קט ח)

פקודתיך - פקידים שלך, ולרז"ל הפקודות שבאו עליך בגלות ונוגשים שדחקוך יהיו לך לשלום ולצדקה. (ישעיה ס יז)

אבן עזרא:

ופקודתם - מגזרת פקדון, ממונם ישאו אל הנחל הידוע בארצם. (ישעיה טו ח)

פקודתיך - אנשי פקודתך החולקים המס יקחוהו בשלום. (שם ס יז)

פקודתו - ליהושע אשתו, ולדעתי כמו ופקודת כל האדם, רוצה לומר ימות דור אחד. (תהלים קט ח)

רד"ק:

פקודתו - שהוא פקיד עליו, ממונו או אשתו. (תהלים קט ח)

הכתב והקבלה:

ופקודת כל האדם - יום המות נקרא יום פקודה, אם שבו נפקדו ונזכרו מעשיו, או שבו יפקד ונעלם מן העולם, כמו ויפקד מושבך. (שם)