פקודים

אבן עזרא:

פקודי ה' - מלשון פקדון, נמצאות בכח הנשמה בכל אדם בהיותו בר מצוה, וה' הפקידם בלב. (תהלים יט ט)

רד"ק:

פקודים - שהשכל מורה עליהם, והם כפקדון בלב אדם. (תהלים קיט ב)

מהר"י יעבץ:

פקודי ה' - נקרא המצות השמעיות פקודי ה', והם אותם שהשכל מורה עליהם, ולכן אמר משמחי לב, כי ממנו יצאו, וזה כנגד השמש המשמח את הלב בחומו הטבעי... (תהלים יט ט)

מלבי"ם:

בפקודיך אשיחה - המצות המעשיות המורות על ענינים אלו בפרטות. (תהלים קיט טו)

חלק התורה הנקרא פקודים הוא המצות המעשיות שמופקד בם זכר ענינים פרטים, ויש בהם עדות על מעשי ה' והשגחתו, כמו מצות תפילין, שבת, ומועדים וכדומה, ונקראים פקודים, שבהם מופקדים הדברים שהם מורים עליהם, והם מעוררים חסדי ה' ונפלאותיו בימי קדם. (הכרמל)

רש"ר הירש:

פקודי ה' - המצוות שתפקידם לשמירה ולדאגה לדברים שהופקדו אצלנו ואנחנו אחראים עבורם, אם בעל חי, אם פועל, גר יתום ואלמנה, כבוד אב ואם וכו', ובכל מעשיהם הם משמחי לב. (תהלים יט ט)

בפקודיך - שהפקדת לנו לפעול בהתאם לדרכיך עם בריותיך, בדרך כלל נוכל לומר כי דרך הלמוד הוא נזיקין, מועד, נשים, חולין, טהרות... (שם שם טו, וראה שם עוד)