פרה

(ראה גם: פרה אדומה)

תלמוד בבלי:

אמר, אמרה פרה זו הריני נזירה אם עומדת אני... בית שמאי אומרים נזיר ובית הלל אומרים אינו נזיר... כגון שהיתה פרה רבוצה לפניו ואמר כסבורה פרה זו אינה עומדת, הרי נזיר מבשרה אם עמדה מאליה, ועמדה מאליה. (נזיר י א)

מכר את הפרה לא מכר את בנה. (בבא בתרא עח ב)

...מעשה בפרה (של בית מנחם) שניטלה האם שלה והאכילה רבי טרפון לכלבים, ובא מעשה לפני חכמים ביבנה והתירוה, שאמר תודוס הרופא אין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריא של מצרים אלא אם כן חותכין האם שלא כדי שלא תלד. (סנהדרין לג א)

תלמוד ירושלמי:

פרתו של ר' לעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים... תני רבי יודה בר פזי רב דלייה אמרו לו או עמוד מבינותינו או העבר רצועה מבין קרניה, א"ר חנניה פעם אחת יצאת והשחירו שיניו מן הצומות. א"ר אידי דחוטריה אשתו הייתה, ומנין אשתו קרוי עגלה, לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי, תמן אמרין שכינתו היתה, ויש אדם נענש על שכינתו, אמר רבי קיריס דידמא ללמדך שכל מי שהוא ספיקא בידו למחות ואינו ממחה קלקלתו תלויה בו. (שבת לב א)

ר' אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים, וחכמים אומרים עגלה בת שתים ופרה בת שלש או בת ארבע, ר' מאיר אומר אף בת חמש כשרה, אלא שאין ממתינין לה שמא תשחיר שלא תפסל... (פרה א א)

אבן עזרא:

ופרה - גדולה, ויש אומרים שחזקה משור. (ישעיה יא ו)