פרוטה

(ראה גם: כסף, מטבע, ממון)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן ד' פרוטות אין בהן סימן ברכה לעולם, שכר כותבים, ושכר מתורגמנין, ושכר יתומים ומעות הבאות ממדינת הים... (פסחים נ ב)

...ומנין שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, תלמוד לומר אחת לאחת למצא חשבון. (סוטה ח ב)

ובית הלל אומרים (אשה מתקדשת) בפרוטה ובשוה פרוטה, וכמה היא פרוטה אחד משמונה באיסר האיטלקי. (קידושין ב א)

...מה אמה העבריה בפרוטה לא מקניא, אף אשה בפרוטה לא מיקדשא... והא כי אתא רב דימי אמר שיער רב סימאי בדורו כמה היא פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי, וכי אתא רבין אמר רבי דוסתאי ורבי ינאי ורבי אושעיא שיערו כמה הוי פרוטה אחד מששה באיסר האיטלקי, א"ל רב יוסף אי הכי היינו דתנינא צא וחשוב כמה פרוטות בשני סלעים, יותר מאלפים, השתא אלפים לא הויין יתר מאלפים קרי להו... (שם יב א, וראה שם עוד)

...סלקא דעתך אמינא הני פריטי באתרא דסגיי אינהו חריפי טפי מכספא, אימא טבעא הוי, קא משמע לן, כיון דאיכא דוכתא דלא סגי ביה, פירא הוי. (בבא מציעא מד ב)

חמש פרוטות הן, ההודאה שוה פרוטה, והאשה מתקדשת בשוה פרוטה, והנהנה בשוה פרוטה מן ההקדש מעל, והמוצא שוה פרוטה חייב להכריז, והגוזל את חבירו שוה פרוטה יוליכנה אחריו אפילו למדי... וליתני נמי האונאה פרוטה, אמר רב כהנא זאת אומרת אין אונאה לפרוטות, ולוי אמר יש אונאה לפרוטות... ישיבת הדיינים אצטריכא ליה, לאפוקי בדרב קטינא, דא"ר קטינא בית דין נזקקין אפילו לפחות משוה פרוטה... תחילת הדין בעינן פרוטה, גמר דין לא בעינן פרוטה. (שם נה א, וראה שם עוד)

אין בן דוד בא... דבר אחר עד שתכלה פרוטה מן הכיס. (סנהדרין צז א)

א"ר יוחנן אבא ממשפחת בריאים הוה, אבל כגון אנו מי שיש לו פרוטה בתוך כיסו יריצנה לחנוני. (חולין פד א)

מסכת סופרים:

אמר ר' יצחק לשעבר כשהיתה הפרוטה מצויה היתה נפש אדם מתאוה לשמע דבר הלכה ודבר אגדה. (פרק טז)