פרס   שכר

רבינו בחיי:

וכתב רבינו משה בין מימון ז"ל שיש חילוק בין פרס לשכר, כי השכר נאמר על מי שיש עליו חק והוא חייב לו בכל, ולשון פרס הוא נאמר על מי שאין עליו חק ולא שום חיוב, אלא שהוא נותן לו מדרך החסד, כגון האדון לעבדו, והלשון עצמו מלשון פרוסה שנותן לח חק שבו יהיה ניזון, או לשון פרס מענין מחיר וערך, תרגום בערכך - בפורסניה. (אבות א ג)

עקדה:

פרס הוא לשון תמורה וחליפין, כתרגום בערכך נפשות - בפורסנך, ולא כפירוש הרמב"ם גמול על צד החסד. (שמות יט א שער מד)