פרש כנף

תרגום יונתן:

ופרשת כנפיך - ויתקרי שמך על אמתך למסרי לאנתו. (רות ד ט)

מלבים:

ופרשת כנפיך - מליצה לקוחה מדרך העופות, או אינה ביאה אסורה שכנפי הציצית מצילים ממנה. (שם)

העמק דבר:

ולא יגלה כנף - דנשואה בחופה נקרא פרישת בגד... וברות "ופרשת כנפיך", שבשעת חפה מכסים החתן והכלה בבגד, ובלא חפה מיקרי כנף, שאינו כל הבגד... (דברים כג א)

משך חכמה:

ולא יגלה כנף - מצאנו "ופרשת כנפיך על אמתך" על נשואין שאינם לפי כבודו ולא מסבת חשק רק מרחמנות על אשה עניה. (שם)