פרת

(ראה גם: ארבעה נהרות)

ספרי:

עד הנהר הגדול נהר פרת, שרובו ותוקפו כנגד ארץ ישראל, משל ההדיוט אומר עבד מלך מלך, הדבק לשחוור וישתחוו לך. דבר אחר נהר פרת שמפרה והולך עד שכולה מגריפה לגרפו. דבר אחר נהר פרת שפרה ורבה עד שעוברים אותו בספינות. הרי כל הנהרות אומרים לפרת מפני מה אין אתה משמיע קולך כדרך שקולינו הולך למרחוק, אמר להם מעשי מוכיחים עלי, זורעים עלי זריעה עולה לשלשה ימים, נוטעים בי נטיעה עולה לשלשה הימים, הרי הכתוב משבחני עד הנהר הגדול נהר פרת. (דברים ו)

תלמוד בבלי:

ואמר רבין אמר רב מטרא במערבא סהדא רבה פרת. (נדרים מ א)

זכרותא דמיא פרת, דאמר רב יהודה אמר רב הנודר ממימי פרת אסור בכל מימות שבעולם, היכי דמי, אילימא דאמר לא שתינא ממימי דפרת, מי פרת הוא דלא שתינא הא מנהרא אחרינא שתינא, אלא דאמר לא שתינא ממים דאתי מפרת. דאמר רב יהודה אמר רב כל הנהרות למטה משלש נהרות, וג' נהרות למטה מפרת... והכתיב והנהר הרביעי הוא פרת, אמר רב נחמן בר יצחק ואיתימא רב אחא בר יעקב הוא פרת דמעיקרא. תניא רבי מאיר אומר יובל שמו, שנאמר והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו, ולמה נקרא שמו פרת, שמימיו פרים ורבים... (בכורות נה א)

עד הנהר הגדול נהר פרת, שמעון בן טרפון אומר קרב לגבי דהינא ואידהן, דבי רבי ישמעאל תנא עבד מלך כמלך. (שבועות מד ב)

מדרש רבה:

והנהר הרביעי הוא פרת, רב אמר פרת אוונתינטין של נהרות (מלכות, עיקר ומבחר)... (בראשית טז ה)

ר' יהודה ור' הונא, ר"י אמר הוא פרת, והוא נהר כבר, פרת שפרה ורבה עד שעוברין אותו בספינות, פרת שמימיו פרין ורבין, פרת שמפרה והולך עד שכלה במגריפה, כבר שמימיו כלין, כבר שפירותיו גסין ואינן יורדין בכברה, ר"ה אמר כבר בפני עצמו פרת בפני עצמו. ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר, אומרים לפרת למה אין קולך הולך, א"ל איני צריך, מעשי מודיעים אותי, אדם נוטע בי נטיעה והיא עושה לשלשים יום, זורע בי ירק והיא עומדת לג' ימים. (שם שם ו)

יום שהעמיד ירבעם בן נבט שני עגלי זהב נבנו ב' צריפין ברומי, והוו בניין להון ואינן נפלין. הוה תמן גברא סב ושמיה אבא קולון, אמר לון אי לית אתון מטיין מייא מנהר פרת וגבלין בהדא טינא ובניין להון לית אינון קיימין... (שיר א מב)

ילקוט שמעוני:

הוא פרת והוא נהר כבר, פרת שהוא פרה ורבה עד שעוברין בו בספינה, פרת שהוא מפריד והולך עד שהוא כלה ותופתחין אותו במגרפה, כבר שמימיו קלין עד שפירותיו גסין ואינן יורדין בכברה... והנהר הרביעי הוא פרת זה מלכות רביעית שהפירה והצירה לבניו, שהפירה והצירה לעולם, פרת שפרה ורבה מברכתו של זקן, פרת שאני עתיד להפרע לה בסוף, פרת על שם סופה, פורה דרכתי לבדי. (בראשית פרק ב, כב)

ילקוט ראובני:

והנהר הרביעי הוא פרת, הוא פרת דמעיקרו ולא מפני שהוא קטן קראו רביעי דהוא פרת, דמעיקרו ששמו פרת קודם שמתחיל לפרוד לד' ראשים, וכשמתחיל לפרוד יוצאים הנהרות זה לצד זה וכו' ופרת הולך ביושר דרך הלוכו. ובפרשת שקלים יסד ר"א הקליר פרת תקעו נגד שני נהרות, וכן משמע בב"ר שהוא גדול בכולם... (בראשית וראה שם עוד)