פר

ספרא:

פר, יכול זקן, תלמוד לומר בן, אי בן יכול קטן, תלמוד לומר פר, הא כיצד בן שלש כדברי חכמים, ר' מאיר אומר אף בני ארבע ובני חמש כשרין, אלא שאין מביאין זקנים מפני הכבוד. (ויקרא-נפש כי תחטא פרק ג)

תוספתא:

פר בן עשרים וארבעה חודש ויום אחד הרי זה פר שלם, ור' אלעזר אומר נותנים לו שלשים יום אחר עשרים וארבעה חודש, שכל מקום שנאמר פר בן בקר בן שתי שנים, פר סתם בן שלש שנים ועד בן חמש שנים, ר' יוסי הגלילי אומר פרים בני שתים, שנאמר ופר שני בן בקר תקח לחטאת... (פרה פרק א)

רמב"ן:

וטעם לה' פרים - כי ישראל כל ימי היותם במדבר פחדו ממדת הדין וזאת טעותם במעשה העגל, והנה העלו העולות וזבחו השלמים כולם פרים כטעם פר כהן משיח ופר העלם דבר ופר ע"ז גם פרה אדומה כן, ובענין העגל אזכיר זה. (שמות כד ה)

מלבי"ם:

שמות פר ועגל אינם שמות עצמיים רק שמות תוארים יקראו בהם כפי גדולם, בהיותו צעיר נקרא עגל, וכשגדל נקרא פר על שם הפרותו. ואמרו בראש השנה (כ"ו) ותטב לה' משור פר, אם שור למה פר, אמר רב מתנה שור שהוא גדול כפר, כי פר שהקריב אדם הראשון היה ביום הולדו שאז נקרא שור, והיה גדול כפר בן ג' שנים. והנה בין עגל ופר אין גבול ממוצע, דכל שיוצא מכלל עגל נכנס לכלל פר, ודעת ר' אליעזר דפרה בת שתים ועגלה בת שנתה, דסבר שבשנה השניה הוא בכלל פר, וחכמים סבירא להו שם דעגלה בת שתים ופרה בת ג' ושעד השנה הב' הוא בכלל עגל... (ויקרא ד ג)

רש"ר הירש:

הפר במלוא אונו, בקרבן הוא מסמל את איש הציבור הפעיל בעבודת ה' ובשליחות הציבור ועובר לפני הקהל, כך פר כהן משיח, פר כהן גדול ביום הכיפורים, פר העלם דבר של ציבור וכדומה. העגלה מסמלת את כח המעשה בראשית צמיחת התפתחותו... (בראשית טו ט)