פשה

הכתב והקבלה:

ולא פשה הנגע - פשה הוא לשון תוספת, אך הוא מענין אחר, שכל אשר לשון תוספת הוא דבר הבא מבחוץ המתדבק על דבר שהוא מענינו, אבל הפסיון הוא שיתרבה הדבר מחמת עצמו ותופס עכשיו מרחק מקומי יותר ממה שהיה תופס קודם שהתרבה, ותרגום הנכון של פשה לקיחת וקנין מקום חדש נוסף על מקומו הראשון, והוא בעצמו ענין תפש, לשון תפיסה... (ויקרא יג ו)

מלבי"ם:

פעל פשה מציין הרבוי והגידול, ועיקרו על הדבר שמתרבה ומתגדל בעצמו לא בתוספות מאחרים מבחוץ. (הכרמל)