פשחור

 

וישמע פשחור בן אמר הכהן והוא פקיד נגיד בבית ה', את ירמיהו נבא את הדברים האלה. ויכה פשחור את ירמיהו הנביא, ויתן אותו על המהפכת אשר בשער בנימין העליון אשר בבית ה'. ויהי ממחרת ויוצא פשחור את ירמיהו מן המהפכת, ויאמר אליו ירמיהו לא פשחור קרא ה' שמך כי אם מגור מסביב. כי כה אמר ה' הנני נותנך למגור לך ולכל אהביך ונפלו בחרב אויביהם, ועיניך רואות, ואת כל יהודה אתן ביד מלך בבל והגלם בבלה והכם בחרב... ואתה פשחור וכל יושבי ביתך תלכו בשבי, ובבל תבוא ושם תמות ושם תקבר אתה וכל אהביך אשר נבאת להם בשקר. (ירמיה כ א והלאה)

רש"י:

פשחור - פשח שחור, מלשון אילן שנפשח, ולא פש חור, אדם גדול ובן חורין. דבר אחר פשח סחור, רבים סביבותיך להרג... (שם שם ג)

רד"ק:

ארור האיש - יש מפרשים שפשחור הוא היה המבשר (לאביו) שנולד. שמחהו - שבני אדם שמחים לבן זכר ודואגים על הנקבות.. (שם שם טו)