פתואל

ילקוט שמעוני:

דבר ה' אשר היה אל יואל בן פתואל, בן שמואל, רבנן אמרין למה נקרא שמו פתואל, שהיה מסלסל בשערו כבתולה הזאת. רבי שמואל בר יצחק אמר למה נקרא שמו פתואל שפתה להקב"ה בתפלה שנאמר ויקבצו המצפתה וישאבו מים... (יואל פרק א, תקלג)