פתור

זהר:

פתורה הוא שם מקום, כמו שאמר מפתור ארם נהרים לקללך, למה נקרא כך, הוא משום שכתוב, העורכים לגד שולחן, ושולחן היה עורך שם כל יום, כי כך הוא התקון של צדדים הרעים, עורכים לפניהם שלחן במאכל ומשתה ועושים כשפים, ואז מתאספים שם כל רוחות הטומאה ומודיעים לה מה שהם רוצים, וכל הכשפים והקסמים שבעולם על לשון ההוא היה, ומשום זה נקרא שם המקום ההוא פתורה, כי בארם נהרים קוראים לשלחן פתורא. (בלק קלו)