פתח עינים

תלמוד בבלי:

ראה פתח סוטה י א.

תרגום יונתן:

בפתח עינים - בפרשת ארחין. (בראשית לח יד)

רש"י:

בפתח עינים - בפתיחת עינים, בפרשת דרכים שעל דרך תמנתה... (שם)

אבן עזרא:

בפתח עינים - שם מקום, ויש אומרים כי שני מעיינות מים היו בדרך ויש להם כדמות פתח. (שם)

רשב"ם:

בפתח עינים - בשער של פרשת דרכים שהכל עוברים ונראים לעינים דרך שם, והמפרשים שם עיר טועה, שהרי כתוב לפנינו "היא בעינים", ואילו היה שם עיר היה לו לומר בעינים הבי"ת בחט"ף... (שם)

ספורנו:

וכשיש שני דרכים יקראו עינים, ומקום התחלת השני דרכים יקרא פתח עינים, והוא הנקרא אצל רז"ל פרשת דרכים. (שם טז ז)

העמק דבר:

בפתח עינים - במדינות הללו אין אכסניות כי אם בית ריק, ומי שנצרך ללון בלילה בדרך בא ולן שם, ושם מטות ריקות. (שם)