פתחון פה

(ראה גם: דבור, אמר, לשון)

מכילתא:

ולפיכך נתבעו אומות העולם כדי שלא ליתן פתחון פה להם כלפי שכינה, לומר אלו נתבענו כבר קיבלנו עלינו... מפני מה לא ניתנה תורה בארץ ישראל, שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר לפי שנתנה בארצו לפיכך לא קבלנו. (יתרו-בחודש פרשה ה)

תלמוד בבלי:

דאמר ר"ל וכן תנא משמיה דר' יוסי לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, אמר רב יוסף מאי קראה, דכתיב כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו, מאי אהדר להו נביא, שמעו דבר ה' קציני סדום וגו'. (ברכות ס א)

והא תניא עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות... פתיחת פה האתון, ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים. (פסחים נד א)

...אמר לו יודע אני שלא הרעיש הקב"ה את עולמו אלא בשבילך, אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך שאוציא ממך את מעותי, שכבר שקעה חמה... (תענית כ א)

כיון דאמר ר"ג מהימנא, כגון זו פתח פיך לאלם הוא. (כתובות לו א)

וא"ר יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה... (ע"ז ד ב)

תניא אמר רבי שמעון בן עזאי בא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות שלא נאמר בהן לא א-ל ולא אלקים אלא ה', שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק... (מנחות קי א)

כדתניא רבי אומר אקרא אני איה, דיה למה נאמרה, כדי שלא תתן פתחון פה לבעל דין לחלוק, שלא תהא אתה קורא איה והוא קורא דיה... (חולין סג ב)

מדרש רבה:

רבי שמואל ב"נ בשם רבי יונתן אמר בשעה שהיה משה כותב את התורה... כיון שהגיע לפסוק הזה שנאמר ויאמר אלקים נעשה אדם, אמר רבון העולם מה אתה נותן פתחון פה למינים אתמהא, א"ל כתוב, והרוצה לטעות יטעה. (בראשית ח ז)

א"ר שמלאי בכל מקום שאתה מוצא פתחון פה למינין, אתה מוצא תשובתם בצדו... (שם שם ח)

דבר אחר כי אני הכבדתי את לבו, א"ר יוחנן מכאן פתחון פה למינין לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה.. (שמות יג ד)

...אלא שהיה צפוי וגלוי לפני הקב"ה שעתידין ישראל אחר מ' יום לעשות העגל, אמר הקב"ה אם איני שומע להם עתידין הם לומר לא תבענו ביד משה אלא שיראנו הקב"ה דמותו וידבר עמנו, אמר הקב"ה שלא יהא להם פתחון פה לומר שמפני שלא שמענו מפיו ולא ראינו דמותו לפיכך עשינו לנו אלהים... (שם מא ג)

א"ר אלעזר המודעי בא וראה כמה מיתתן של בני אהרן יקרה לפני הקב"ה, שכל מקום שמזכיר מיתתן מזכיר סורחנם, כל כך למה, להודיעך שלא יהא פתחון פה לבאי עולם לומר מעשים מקולקלים היו בידם בסתר. (ויקרא כ ו)

מדרש תנחומא:

אמר משה הריני נותנו באמצע, כדי שלא אתן פתחון פה להם, שנאמר ומטה אהרן בתוך מטותם. (אחרי ח)

ומהו ושער ראשו כעמר נקא, שהקב"ה מנקה את עצמו מעכו"ם ופורע להם שכר מצות קלות שעשו בעולם הזה, כדי לדון אותן ולחייבם לעולם הבא, כדי שלא יהא להן פתחון פה ולא ימצא להן זכות... (קדושים א)

פסיקתא:

דבר אחר למה (נברא) בבי"ת שהוא לשון ברכה ולא באל"ף שהוא לשון ארירה, אמר הקב"ה שלא יהא פתחון פה לאותו העולם לומר היאך העולם יכול לעמוד ונברא בלשון ארירה, אלא אני בורא אותו בבי"ת בלשון ברכה והלואי יעמוד. (פרשה כא י' הדברות קמייתא)

שוחר טוב:

א"ר פנחס עתיד הקב"ה ליתן פה לעכו"ם ומדברת לפני עובדיה לעתיד לבא, ואומרת להם הנחתם לחיי עולם קונה שמים וארץ והשתחויתם למי שנאמר עליו פה להם ולא ידברו. (מזמור לא)

זה שאמר הכתוב (משלי כ"ח) בקום רשעים יתסר אדם, שכל זמן שהרשעים מושלים אין לצדיקים קומה זקופה ולא פה. (מזמור סח)

תנא דבי אליהו רבא:

...אבל שכר החמ­רה שלך זהו מה שנאמר אחריו והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך, אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני וגו', וכשם שעשית לי רצוני בתורתי בכל יום תמיד, כך אני אתן לך פתחון פה בתורה ברורה, שאין אדם יכול לסתור אחריהן... (פרק כז)