פתחיה

(ראה גם: מרדכי)

תלמוד בבלי:

אלו הן הממונים שהיו במקדש... פתחיה על הקנין, פתחיה זהו מרדכי, ולמה נקרא שמו פתחיה שהיה פותח דברים ודורשן ויודע בשבעים לשון... א"ר חסדא פעם אחת יבשה א"י ולא ידעו מהיכן להביא עומר, והוה תמן חד אלם דהוה יהיב חד ידיה על גגות וחד ידיה על צריפים, אייתוניה קמיה דפתחיה, אמר להו אית אתר דמתקריא גגות צריפין או צריפין גגות, אזלין לתמן ואשכחון. פעם אחת נשדף כל העולם כולו ולא היו יודעין מהיכן להביא העומר, והוה תמן חד אילם דהוה יהיב ידיה על עיניה וידיה על סוכרא, אייתוניה לגבי פתחיה אמר להו אית אתר דמיתקריא עין סוכר או סוכר עין, ואזלון תמן ואשכחון. (שקלים יג א וב)