פתח

מאירי:

חרב פתחו - לטשו, ויש מפרשים הוציאוה מתערה. (תהלים לז יד)