פתיל

תרגום יונתן:

ופתילך - וחוטייך. (בראשית לח יח)

תרגום אונקלוס:

ופתילך - ושושיפך. (שם)

רש"י:

חותמך ופתילך - עזקתך ושושיפך, טבעת שאתה חותם בה ושמלתך שאתה מתכסה בה. (שם)

צמיד פתיל - פתיל לשון מחובר בלשון עברי, וכן (בראשית ל') נפתולי אלקים נפתלתי, נתחברתי עם אחותי. (במדבר יט טו)

רמב"ן:

ואולי היה בידו סודר קטן אשר יעטוף בו קצת הראש לפעמים ויקרא פתיל בעבור שהוא קצר כפתיל, והוא תרגום שושיפא... (בראשית לח יח)

רשב"ם:

ופתילך - אזור. (שם)

אברבנאל:

ופתילך - הסודר לנקות פיו ובו פתילים. (שם)

ספורנו:

ופתילך - צמיד פתיל שעליך, כמו סודר שבמתניו שמנו חכמים, ובחרה באלה הכלים המורים הגדולה והגבורה כדי שתהרהר במעלת יהודה וגדולתו. (שם)

כלי יקר:

חותמך ופתילך - לפי הפשט נראה ליתן טעם לפי שכונתו היתה לשם זנות והיה מבזה בזה אות ברית קדש, ומבזה גם מטה המושלים שבידו אשר בו יהיה רועה, ומנהיג נצטוה שלא ירבה לו נשים, ומבזה גם מצות ציצית המצילין מן העריות... (שם)

הכתב והקבלה:

ופתילך - על השמלה היו להם פתילים לסימן המשפחה, ולכן תרגם אונקלוס ושושיפך. (שם)

מלבי"ם:

פתיל תכלת - תרגום ירושלמי פתיל שזור תכלא, משמע שלשון פתיל היינו שזור יחד, וכן פירש בסמ"ג... (במדבר טו לח)

העמק דבר:

ופתילך - לרש"י השמלה ורוצה לומר הפתיל היה מונח על השמלה שהוא הבגד העליון, ומי שיותר חשוב יש לו עוד פתיל אל צואר השמלה ויכול להסירו, ואולי היה של תכלת כדי לזכר כסא הכבוד, וכן נהגו בני יעקב... (בראשית לח יח)