פתי

(ראה גם: בער, כסיל, סכל, שוטה)

 

תורת ה' תמימה משיבת נפש, עדות ה' נאמנה מחכימת פתי. (תהלים יט ח)

לתת לפתאים ערמה, לנער דעת ומזמה. (משלי א ד)

עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם, וכסילים ישנאו דעת. (שם שם כב)

וארא בפתאים, אבינה בבנים נער חסר לב. (שם ז ז)

עזבו פתאים וחיו, ואשרו בדרך בינה. (שם ט ו)

מי פתי יסור הנה, וחסר לב ואמרה לו. (שם שם טז)

עטרת חכמים עשרם, אולת כסילים אולת. (שם יד כה)

מדרשים:

שומר פתאים ה', אלו הם השבטים שנאמר לתת לפתאים ערמה, דבר אחר שומר פתאים ה' אלו הם הקטנים, שבלשון עברים (ערבית) קוראין לנער פתי ולפתי נער. מעשה באשה אחת שהניחה מעשה קדירה לפני בנה ויצאה והלכה לה לשוק, בא הנחש והתחיל משחק עם הנער, כיון שבאת אמו וראתה הנחש התחילה צווחת והנחש ברח לו. ואלילולי שהקב"ה משמרו לא היה לו חיים בתוך החיות, לכך נאמר שומר פתאים ה'. דבר אחר שומר פתאים ה' אלו עמי הארץ שאינן משמרין המצות כראוי.. (מדרש הלל)

תרגום יונתן:

פתאים - שרגוגיא. (תהלים קטז ו)

אבן עזרא:

מי פתי - יקראם כך להפליג חסרון הרגשתם העונג. (משלי ט טז)

רמב"ן:

ולכן האנשים אשר אין דעתם שלימה להשכיל ויטעה לבם בדברים בתחלת ענינם יקראו פתאים, וכמו שאמר פתי יאמין לכל דבר. (שמות כב טו)

רד"ק:

פתאים - אל"ף נחה ויו"ד נעה. הפתי שאינו יודע תחבולה להנצל נשמר על ידי ה' כשמשים עליו בטחונו, וגם לחכם לא יועילו תחבולותיו אם לא ירצה ה'. (תהלים קטז ו)

מאירי:

פתאים - שאין להם תחבולת עצמם להנצל. (תהלים קטז ו)

הפתי מאמין לכל אחד והוזה הזיות, הפוכו הערמה, אינו מאמין עד שיבחין ומשתדל אף לבטל ולהתחכם לקיימות. (משלי א ד)

רלב"ג:

בפתאים - שדרכם להתפתות לסכלותם, וראיתי שהם קטני השנים. (שם ז ז)

פתי - מטריח עצמו בעיון שהוא מזון השכל, יותר טוב שיזון במזון האחרים ויניח קנין החכמה, ויתעסק בתענוגי הגוף. (שם ט טז)

מצודת דוד:

פתי - שאין בו תבונה להכין מאכל. (משלי ט ד)

הגר"א:

עד מתי פתאים - בני אדם מרחיקים עצמם מן התורה מחמת שלשה ענינים, הראשון, מחמת שנתפתו ביצרם לילך אחר תאות עולם הזה, וסוברים שזהו בעצם טוב ויהיה כן לעולם... וזה שנאמר עד מתי פתאים הוא נגד ההולכים אחר פיתוי יצרם לרדוף אחר תאות עולם הזה, תאהבו פתי - תהיו נוחים להתפתות. (שם א כב)

וארא בפתאים - הוא נגד בעלי חמדה לפי שהם באתגליא אמר לשון וארא, ושטותם גם כן באתגליא שנתפתו ביצרם לרדוף אחרי ההבל וריק שאין בו תועלת. (שם ז ז)

הבינו פתאים ערמה - שהפתאים מחמת שנתפתו ביצרם מחמת שאינם יודעים ערמומיות, ומאמינים בו, לכן אמר הבינו ערמה שלא יתפתו עוד ביצרם. (שם ח ה)

מי פתי יסור הנה - כלומר הפתי שהוא מתפתה מחמת שרוצה לילך בטוב יסור הנה וירא טובת התורה ששולחנה גדול משולחנם. (שם ט ד)

ופתי יערים - הוא איש המתפתה אחר תאותיו ומעדנים לנפשו ינעם, ומחמת שיראה שהלץ הוכה יערים בדעת ויאמר מה לי לילך אחר הבלי הזמן בתענוגים ומעדנים הלא הוא כצל עובר, וכל תאוה תומר למר ממות, ולא יניח את עצמו להתפתות. (שם יט כה)

מלבי"ם:

בפתאים - שאין להם שכל להסתיר מעשיהם. (שם ז ז)

פתאים - נבערים מחוקי החכמה. (שם ח ה)

רש"ר הירש:

פתי הוא התמים מחוסר הנסיון המופקר להשפעות ואשליות מהחוץ. (בראשית מה יז)

פרי צדיק:

לתת לפתאים ערמה, פתי הוא כמו תם שאינו יודע לרמות ופיו ולבו שוים, ואין בו עצות וישובים וכמו שנאמר פתי יאמין לכל דבר, רק תם הוא הטוב שבפתיות, שצריך ממנו לעבודת ה' לפרקים... וכמו שאמרו שם שקורין לנער פתיא, שבנערות ובתחלה טוב התמימות כמו שאמרו נעשה והדר נשמע... (שמות ליקוטים דף קכא)