צבוע   רשע

(ראה גם: אפיקורוס, חנופה, מין, צדוקי, רשע)

תלמוד בבלי:

אמר לה ינאי מלכא לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס. (סוטה כב ב)

כלי יקר:

כי מעלה גרה הוא - ...וביאור ענין זה, שסימן אחד טהרה שבכולם מוסיף טומאה על טומאתם, כדרך שאמרו בעשו שנמשל לחזיר, שפושט את טלפיו להראות כאילו הוא כשר ותוכו מלא תוך ומרמה, זה מורה על כל מי שאין תוכו כברו, הצבועים, והם בלי ספק גרועים מן הרשע הגמור שתוכו וברו שוים לרעה... (ויקרא יא ג)