צבוע

תלמוד בבלי:

מיתיביי רבי מאיר אומר אף הצבוע, ואמר רב יוסף צבוע זו אפא, לא קשיא כאן בצבוע זכר כאן בצבוע נקיבה. דתניא צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלף... (בבא קמא טז א)