צב

ספרי:

שש עגלות צב, אין צב אלא מטוקסים, שלא היו מחוסרים כלום, רבי אומר אין צב אלא מחופים וכמנסקי פסקאות היו מחופים, ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה לה' בסוסים ברכב בצבים ובפרדים ובכרכרות. (נשא מה)

מדרש רבה:

שש עגלות צב - מהו צב, דומות לקליינין, צב, ר' ישמעאל אומר אין צב אלא מצוירות, אין צב אלא מטוקסות, שלא היו מחוסרות כלום. ר' אומר אין צב אלא קמורות וכמנסקי פסקאות היו מחופות... ר"ש אומר אין צב אלא צמודות, שנאמר והביאו בניך בחוצן וגו', תני בש"ר נחמיה כמין כמרוסקא היא כיפין עשויות. ר' נחמיא אומר היו כצבעו של רקיע... (במדבר יב כב)

אבן עזרא:

עגלות צב - כמו ובצבים ובפרדים מין ממיני השורים המושכים את העגלות, ויש אומרים שהוא כטעם מלאות יותר מדאי, ומגזרת ואת בטנך צבה בדרך רחוקה. (במדבר ז ג)

רמב"ן:

שש עגלות צב - עגלות גדולות הנושאות קרבנותיהם... (שם)

רשב"ם:

עגלות צב - ונראה בעיני עגלות העשויות להלוך בצבא ובדרכים רחוקים. (שם)