צדה

תרגום יונתן:

ואשר לא צדה - לא איזדויג ליה. (שמות כא יג)

בצדיה - בכונות לבא. (במדבר לה כ)

תרגום אונקלוס:

לא צדה - לא כמן ליה. (שמות כא יג)

רש"י:

לא צדה - לא ארב לו ולא נתכוין... (שם)

אבן עזרא:

לא צדה - כמו בצדיה, ואתה צודה את נפשי, והנה הוא כעין אורב ועושה במזיד. (שם)

רשב"ם:

לא צדה - לא הערים. (שם)

מלבי"ם:

פעל צדה נגזר משם צד, שהאורב והצודה יכוין לכמה צדדים, ועקר מגמתו אל צד ונקודה שאויבו שם, וכן יפול שם "צדיה" אם מתכון לאותו צד... (הכרמל)

רש"ר הירש:

צדה - לשים פניו בכיוון לדבר מסוים, לכוון אל מקום מסוים, "ואתה צודה את נפשי לקחתה" (ש"א כ"ד י"א), ומכאן בבנין נפעל, "נצדו עריהם מבלי איש" (צפניה ג' ו') הערים מופקרות לכל מי ששם את עינו בהן, וכל הרוצה לקחתן יקחן. ואשר לא צדה - הוא לא התכוון אל כיוון האדם שנפגע, ודבר זה נתבאר כך: "פרט לנתכוין לזרוק שתים (אמות) וזרק ד' (בבא קמא כ"ו ב')... (שם)