צדוק

 

והנה גם צדוק וכל הלוים אתו נושאים את ארון ברית האלקים ויציקו את ארון האלקים, ויעל אביתר, עד תום כל העם לעבור מן העיר. (שמואל ב טו כד)

והמלך דוד שלח אל צדוק ואל אביתר הכהנים לאמר דברו אל זקני יהודה לאמר למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו, ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו... (שמואל ב יט יב)

ולי אני עבדך ולצדוק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא... (מלכים א א כו)

ובניהו בן יהוידע על הצבא, וצדוק ואביתר כהנים. (שם ד ד)

ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן ה' בבמה אשר בגבעון... (דברי הימים א טז לט)

מדרש שמואל:

ר' סימון מייתי לה מהכא, (ד"ה א' י"א) ואהרן ובניו מקטירין על מזבח העולה וגו', וכי אהרן ובניו היו והלא צדוק ובניו היו, אלא מלמד שאם היה אהרן קיים צדוק היה גדול ממנו. (פרשה טו)

אלשיך:

הרואה אתה - אחר שאתה הוא הרואה באורים ותומים אתה הוא הכהן הגדול, כי שכינה אתך ולא תירא מאבשלום. (שמואל ב טו כו)

מלבי"ם:

הרואה אתה - נראה שדוד שאל באורים ותומים אם אמצא חן בעיני ה', או לא חפצתי בך, והיתה התשובה שובה העיר בשלום, ואמר לצדוק הרואה אתה התשובה, ושוב גם אתה. (שם)