צדקיה בן כנענה

(ראה גם: אחאב, נבות, נביא שקר)

 

ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר כה אמר ה' באלה תנגח את ארם עד כלותם... ויגש צדקיה בן כנענה ויכה את מיכיהו על הלחי, ויאמר אי זה עבר רוח ה' מאתי לדבר אותך. ויאמר מיכיהו הנך רואה ביום ההוא אשר תבא חדר בחדר להחבה. (מלכים א כב יא והלאה)

תלמוד בבלי:

המתנבא מה שלא שמע, כגון צדקיה בן כנענה, דכתיב ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, מאי הוה ליה למיעבד, רוח נבות אטעיתיה, דכתיב ויאמר ה' מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד, ויצא הרוח ויעמד לפני ה' ויאמר אני אפתנו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן... אמר רבי יוחנן רוחו של נבות היזרעאלי. הוה ליה למידק כדרבי יצחק, דאמר רבי יצחק סיגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאין בסגנון אחד. (סנהדרין פט א)

ילקוט שמעוני:

צדקיה בן כנענה היה אדם רשע, כשהלכו לקברו מצאו את הגדוד ונבהלו והשליכוהו על קברו של אלישע, שנאמר ויהי הם קוברים איש והנה ראו את הגדוד וישליכו את האיש בקבר אלישע, כיון שהריחו עצמותיו בעצמות אלישע חיה, שנאמר ויחי ויקם על רגליו. (דברים פרק ד, תתכד)

אברבנאל:

באלה תנגח - בחר במשל הזה לפי שהיה אחאב משבט יוסף, ובברכתו נאמר וקרני ראם קרניו. (מלכים א כב יא)

אור החיים:

...והגם שאמרו בסנהדרין צדקיה בן כנענה היה חייב מיתה, שהיה לו לדון אין שני נביאים מתנבאין בסגנון אחד, ואמנם כשהרגישו הנביאים שדברו בסגנון אחד פסקו ולא הוסיפו לדבר חוץ מצדקיה. (דברים יח כ)

מלבי"ם:

ויעש לו - על צדקיה חלה רוח השקר תחלה וממנו על השאר. (מלכים א כב יא)