צהר

(ראה גם: חלון)

מדרש רבה:

צהר תעשה לתיבה, רבי חוניה ורבי פנחס ר' חנין ור' הושעיא לא מפרשין, רבי אבא בר כהנא ור' לוי מפרשין. ר"א בר כהנא אמר חלון, ר' לוי אמר מרגלית, ר' פנחס משום רבי לוי אמר כל י"ב חדש שהיה נח בתיבה לא היה צריך לא לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה, אלא מרגלית היתה לו והיה תולה אותה, ובשעה שהיא כהה היה יודע שהוא יום, ובשעה שהיתה מבהקת היה יודע שהוא לילה. (בראשית לא יב)

תרגום יונתן:

צהר תעשה - אזיל לפישון וסב מתמן יוהרא... לאנהרא לכון. (בראשית ו טז)

תרגום אונקלוס:

צהר - נהור. (שם)

אבן עזרא:

צהר - מקום שיכנס ממנו האור, והוא מגזרת צהרים והוא נעשה למעלה כמשפט. (שם)

בעל הטורים:

צהר - בגימטריא לאור האבן. (שם)

העמק דבר:

ואל אמה תכלנו - קאי על הצהר שתהיה למעלה בתבה, עד שמשקוף העליון של הצוהר יהיה כלה באמה למטה מראש התבה. (שם)