צובאות

(ראה גם: כלי מקדש-כיור)

תרגום יונתן:

במראות הצובאות - נשיא צניעותא. (שמות לח ח)

תרגום אונקלוס:

במראות הצובאות - נשיא דאתין לצלאה. (שם)

רש"י:

במראות הצובאות - ...א"ל הקב"ה קבל, כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים כשהיו בעליהם יגיעים בעבודת פרך... (שם)

אבן עזרא:

הצובאות - כי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפארים שעל ראשיהם... והנה היו בישראל נשים עובדות השם שסרו מתאוות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה, כי אין להם צורך עוד להתיפות, רק באות יום יום אל פתח אהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצות, וזהו "אשר צבאו פתח אהל מועד". (שם)

רמב"ן:

הצובאות - ויתכן שנאמר בדרך הפשט שעשה הכיור וכנו ממראות הנשים אשר באו מהן צבא גדול ונאספו אל פתח אהל מועד לתת מראותיהן... (שם)

רד"ק:

הצובאות - נאספות להביא קרבנותיהן. (שמואל א ב כב)