צוער

(ראה גם: סדום)

תלמוד בבלי:

ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב לעולם יחזור אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה, שמתוך שישיבתה קרובה עונותיה מועטין, שנאמר הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער... אלא מתוך שישיבתה קרובה עונותיה מוצערין, א"ר אבין מאי קרא דכתיב אמלטה נא שמה, נ"א בגימטריא נ' וחד הוי, ושל סדום נ"ב, ושלותה כ"ו... (שבת י ב)

רש"י:

עד צוער - שהיא עגלה שלישיה, עיקר חזקת מואב. (ישעיה טו ה)

רמב"ן:

כי ירא לשבת בצוער - כתב רש"י לפי שהיא קרובה לסדום, ואינו כן, אבל מפני שהיא מן המקומות שנגזרה עליהם ההשחתה, ובתחנתו של לוט הניחה המלאך בעבור שלא יכול להמלט ההרה בו ביום... ולכך אמרה בתו "ואיש אין בארץ", שחשבה כי בצאת אביה משם נשחתה צוער. (בראשית יט ל)

רד"ק:

הלא מצער היא - עיר קטנה ומעט אנשים בה, ואף על פי שהם רשעים מעטים הם, ובעבורו הצילם מההפכה... (שם שם כ)