ציים

תרגום יונתן:

לציים - לנגון אקימו חזותהא. (ישעיה נג יג)

ציים - איפרכיא. (תהלים עב ט)

רש"י:

ציים - תרגם יונתן תמון, הם נמיות, מרט"ר. (ישעיה יג כא)

ציים - כתות של שדים. (תהלים עב ט)

אבן עזרא:

ציים - חיות דרות בציה. (ישעיה יג כא)

מאירי:

ציים - סיעות גדולות, או יושבי הקצוות, כמו מקום ציה. (תהלים עב ט)

אברבנאל:

ציים - קוף בצורת אדם השוכן בציה. (ישעיה יג כא)

לציים - רד"ק פירש שכשדים כבשו ארץ זו שאשור בנה אותה לציים, לשוכני המדבר... (שם נג יג)