ציר   דגים

תלמוד בבלי:

דג דגים שאני טועם אסור בהן בין גדולים בין קטנים בין מלוחים בין תפלים בין חיים בין מבושלים, ומותר בטרית טרופה ובציר, הנודר מטרית טרפה אסור בציר ובמורייס. (נדרים נא ב)

אמר ריש לקיש משום רבי יהודא נשיאה הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים וטהור, ממה נפשך, אי מיא רובא נינהו כיון דעביד להו השקה טהרי להו, ואי רובא ציר נינהו ציר לא בר קבולי טומאה הוא... (בכורות כב א)

תנן התם ר' אליעזר בן יעקב אומר ציר טהור שנפל לתוכו מים כל שהוא טמא, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה זאת אומרת נחשדו עמי הארץ לערב מחצה בציר... (שם כג ב)

תלמוד ירושלמי:

דג טמא צירו אסור, רבי יהודא אומר רביעית בסאתים, רבי יוסי אומר אחד מששה עשר בו, חגבים טמאים שנכבשו עם חגבים טהורים לא פסלו את צירם, העיד רבי צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהור. (תרומות נב ב, וראה שם עוד)