צלח

(ראה גם: הצלחה)

רש"י:

וצלחו - בקעו בתריסיהון. (שמואל ב יט יח)

רד"ק:

וצלחו - ועברו או בקעו, עברוהו ברגליהם לפני המלך. (שם)

צלח - מלשון וצלחו את הירדן, תעבור על אויביך אבל בלי גאוה כי אם באמת ובענוה. (תהלים מה ה)

מלבי"ם:

פעל צלח בהפעיל הוא תמיד יוצא ובא או על דברים הנפעלים, כמו מצליח דרכו, ואז נקשר עם את, כמו "אז תצליח את דרכך", או חסר הנפעל כמו "עלה והצלח" (מ"א כ"ב), רוצה לומר את דרכך, או שהנפעל הוא איש שתחול בו ההצלחה, ואז נקשר עם למ"ד כמו "והצליחה נא לעבדך" (נחמיה א'), כי האיש הוא רק נושא ההצלחה שתחול בו בענין שהוא יצליח דרכו, וה' מצליח את אשר לו. 

וההצלחה תהיה בשני אופנים, הצלחה טבעית מצד המזל והמערכת, והצלחה השגחיית למעלה מהטבע, והסימן הוא להכיר בין שני מיני ההצלחות האלה הוא, שההצלחה הטבעית תזמין אל המוצלח תמיד ענינים מוצלחים בטבע, למשל שיסחר דבר שיש ריוח וילך בדרך מוצלח, אבל לא תועיל לו אם בחר בבחירתו דבר בלתי מצליח, אבל ההצלחה השגחיית תהיה בהפך, שגם אם הוא בלתי מצליח מצד המזל ובוחר בדברים רעים ובלתי מצליחים בכל זאת תהפוך אותם השגחה האלקית לטובה נגד הטבע והוראת מזלו. (הכרמל)

רש"ר הירש:

צלח - התקדמות מתגברת על כל המכשולים. (תהלים מה ה)