צליבה

(ראה גם: תליה)

תלמוד בבלי:

יוצאין... ובמסמר מן הצלוב משום רפואה... דעבדי לזירפא, (נפח מכה, דכל פרזלא זריף והאי מסי לזירפא). (שבת סז א)

אין מעידין אלא עד שתצא נפשו, ואפילו ראוהו מגויד וצלוב... (יבמות קכ א)

צלוב שדמו שותת ונמצא תחתיו רביעית דם טמא... (אהלות ד ה)

מדרש רבה:

...מרדכי, אתמול היה מתוקן לצליבה ועכשיו הוא צולב את צולביו, אלא שראה עולם חדש. (בראשית ל ט)

ויקח אברהם את עצי העולה וכו', כזה שהוא טעון צלובו בכתפו. (שם נו ד)

שוחר טוב:

דבר אחר למנצח על אילת השחר, זה שאמר הכתוב (תהלים ס"ו) אמרו לאלקים מה נורא מעשיך, ר"א בנו של ר' יוסי הגלילי אומר מה דחלין אינן מנגניא דילך, הנהרגין הורגין את הורגיהן, והנצלבין צולבין את צולביהן, ומשתקעים שוקעים את שוקעיהן... המן הרשע עומד כל הלילה ומתקן קורה של חמשים אמה לתלות את מרדכי עליו, ונתלה הוא ובניו עליו, שנאמר (אסתר ז') ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי... (מזמור כב)

מהר"ל:

...ואמר מה ראה לצלבו ולא בשאר מיתות, ועל זה אמר כי מן הצליבה לא יוכל לעזרו, רוצה לומר בזה כי הצליבה מיוחדת מן שאר מיתות, כי הצליבה הוא מגיע כביכול אל השי"ת בעצמו ובכבודו, שנאמר (דברים כ"א) קללת אלקים תלוי, ופירשנו זה מאחר שנברא האדם בצלם אלקים ומשותף בזה האדם אל מי שברא האדם בצלמו, ומאחר שהוא פוגם בכבודו, כי שאר מיתות אין נוגע בצלם אלקים, שהרי אינם בגלוי כמו שהוא התלוי, כי לכך נתלה שיהיו רואין אותו הבריות, ולכך אמר הכתוב כי זה קללת אלקים מאחר שהאדם הוא משתתף אל אלקים בצלם, והוא פוגע בכבוד הצלם כאלו הוא פוגע בעצמו... כך אמרו חכמים של המן, כאשר יתלה אותו על העץ ודבר זה קללת אלקים, ובזה יהיה לו כח על מרדכי ולא יציל אותו אלקיו כאשר התליה הזאת פוגע בהכבוד אלקי שנברא האדם בצלם אלקי, ואם יפגע בכבוד עצמו איך יציל את המן וכדי שיהיה נגלה לגמרי, וכאשר הוא נגלה ביותר הוא יותר קללת אלקים, ולכך אמר יעשו עץ גבוה חמשים אמה... (אור חדש ד"ה ובמדרש עץ גבוה)