צלצל כנפים

תרגום יונתן:

צלצל כנפים - ארעא דאתן לה בספינן מארעא רחיקא וקלעיהון פריסן כנשרא דטאיס. (ישעיה יח א)

רש"י:

צלצל כנפים - ולדעתי הם במזרח והארץ חמה והעופות נאספים שם ומוצלת בכנפיהם, ונאמר על גוג ומגוג. (שם)

רד"ק:

צלצל כנפים - לרוב הספינות שמפרשיהן דומים לכנפים וילכו בהם. (שם)

אברבנאל:

צלצל כנפים - מפרשינו פירשו על גוג ומגוג שארצם מוסתרת בצל ההרים. (שם)

מלבי"ם:

צלצל כנפים - ארץ אשור נקראת במליצה ארץ צלצל כנפים על רוב האניות אשר בה ויפרשו נס, או לרוב העופות המתאספים שמה ויצלצלו בכנפיהם העושים צל. (הכרמל)