צמים

אבן עזרא:

ושאף צמים - יש אומרים צמאים, יש אומרים אבן תקיפה. (איוב ה ה)

רלב"ג:

ושאף צמים - איש פרוץ המגדל צמה. (שם)