צמיתות

תרגום יונתן:

לצמיתות - לחלוטין. (ויקרא כה כג)

רש"י:

לצמיתות - לפסיקה, למכירה פסוקה עולמית. (שם)

אבן עזרא:

לצמיתות - כמו כריתות, והתי"ו שורש, מגזרת יצמיתם ה' אלקינו. (שם)

הכתב והקבלה:

לצמיתות - ...מענין מבעד לצמתך (שיר ד' א'), שפירש רש"י צמתך דבר המצמצם את השער שלא יפריחו לחוץ, וצמצום הדבר הוא שמקמצם ומקטינים אותו לבלי התפשט כטבעו, מענין צמצום... ומזה הונח לדעתי שם צום על התענית... (שם)