צנה

תרגום יונתן:

צנה - עגילין ותריסין. (יחזקאל לח ד)

צנה - היך תריסא. (תהלים ה יג)

רש"י:

צנה - מקפת אדם מג' רוחותיו. (מלכים א י טז)

צנה - מקפת אדם קרוב לד' רוחותיו. (תהלים צא ב)

רש"ר הירש:

צנה - מלשון צנין וקוץ נגד הקרובים. (תהלים לה ב)