צנום

תרגום יונתן:

צנומות - נצן. (בראשית מא כג)

רש"י:

צנומות - צונמא בלשון ארמי סלע, הרי הן כעץ בלי לחלוח וקשות כסלע. ותרגומו לקין נצן, אין בהן אלא הנץ, לפי שנתרוקנו מן הזרע. (שם)

אבן עזרא:

צנומות - אין לו חבר במקרא, וטעמו כמו רקות, ויש אומרים שפירושו צלמים. (שם)

רמב"ן:

...אבל פירוש צנומות פרורות לחתיכות הרבה, והוא לשון רבותינו פת הצנומה בקערה... (שם)