צעק   צעקה

(ראה גם: זעק, קרא, תפלה)

זהר:

צעקה ושועה במה הם נבדלים, א"ר יצחק, אין לך שועה אלא בתפלה, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה, וכן אליך ה' שועתי, וכן שועתי אליך ותרפאני, צעקה פירושו שצועק ואינו אומר כלום, (דהיינו בלי דבורים). אמר ר' יהודה הלכך גדולה צעקה מכולן, שצעקה הוא בלב, זה שאמר צעק לבם אל ה', וזו קרובה להקב"ה יותר מתפלה ואנחה, שכתוב כי אם צעוק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו. (צעקה שאין בו התגלות רק בלב הצועק אין בו אחיזה למקטרגים, וגם הוא מקובל יותר מאנחה, שהוא מגלה רק במחשבת הנאנח)...

א"ר ברכיה, בשעה שאמר הקב"ה לשמואל נחמתי כי המלכתי את שאול למלך, מה כתוב, ויחר לשמואל ויצעק אל ה' כל הלילה, הניח הכל, (דהיינו אנחה ושועה) ולקח צעקה, משום שהיא קרובה להקב"ה יותר מכולן, זה שאמר ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי. (שמות שנד, ועיין שם עוד)

מכילתא:

ד' כיתין נעשו עוד על הים... זו שאמרה נצווח כנגדן נאמר להם ואתם תחרישון. (בשלח פרשה ב)

ר' שמעון בן יהודה אומר, מה תצעק אלי, כבר צעקתם קדמה לצעקתך, שנאמר וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'. (שם פרשה ג)

כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו, כל זמן שהוא צועק אני שומע, ואם אינו צועק איני שומע, הא מה תלמוד לומר שמוע אשמע, אלא ממהר אני ליפרע על ידי שהוא צועק יותר ממי שאינו צועק, והלא דברים קל וחומר אם כשהיחיד צועק על היחיד שמוע אשמע צעקתו, כשהרבים צועקים על אחת כמה וכמה. ומה אם מדת פורענות מעוטה כשיחיד צועק על הרבים כך, מדה טובה ורבים מתפללים על היחיד על אחת כמה וכמה. (משפטים פרשה יח)

תלמוד בבלי:

ואין צוחה, שלא תהא סיעתנו כסיעתו של אלישע שיצא ממנו גחזי. (ברכות יז ב)

...ואילו ר' יהודה כי הוה שליף חד מסאניה אתי מטרא, ואנן קא מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן ולית דמשגח בן... (שם כ א)

היה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר ואומר יהי רצון שלא תהא בתוך ביתי הרי זו תפלת שוא. (שם נד א)

תנו רבנן מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר, אמר מובטח אני שאין זה בתוך ביתי, ועליו הכתוב אומר משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח בה'. (שם ס א)

רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל אתאי ההיא איתתא קא צווחה קמיה ולא הוה משגח בה, א"ל לא סבר ליה מר אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה, א"ל שיננא רישך בקרירי רישא דרישיך בחמימי, (מר עוקבא שהוא ראש לי ולך ואב בי"ד יכוה בחמין)... (שבת נה א)

המרקדת לכותח והמשתקת לעדשים והמצווחת לגריסין יש בו משום דרכי האמורי. (שם סז ב)

...אמר היינו דאמר לי מר חזי דלא מצווחת עלה בבי מדרשא. (עירובין ס א)

תנו רבנן ארבע צווחות צוחה עזרה, ראשונה צאו מכאן בני עלי שטימאו היכל ה', ועוד צווחה צא מיכן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד את עצמו ומחלל קדשי שמים, דהוה כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה, ועוד צווחה העזרה שאו שערים ראשיכם ויכנס ישמעאל בן פיאבי תלמידו של פנחס וישמש בכהונה גדולה, ועוד צווחה העזרה שאו שערים ראשיכם ויכנס יוחנן בר נרבאי תלמידו של פנקאי וימלא כריסו מקדשי שמים... (פסחים נז א)

וא"ר יצחק ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה... צעקה דכתיב ויצעקו אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יוציאם... (ראש השנה טז ב)

תא שמע, יורדי הים באניות עושי מלאכה במים רבים המה ראו מעשי ה' וגו', ויצעקו אל ה' בצר להם וגו' יודו לה' חסדו וגו', עשה להן סימניות אכין ורקין שבתורה, לומר לך צעקו קודם גזר דין נענין, צעקו לאחר גזר דין אינן נענין... (שם יז ב)

ויצעקו אל ה' אלקים בקול גדול, מאי אמור, אמר רב ואיתימא ר' יוחנן בייא בייא, היינו האי דאחרביה למקדשא וקליה להיכלי וקטלינהו לכולהו צדיקי ואגלינהו לישראל מארעהון ועדיין מרקד בינן... (יומא סט ב)

ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן אמרה ליה ריש גלותא וכולהו רבנן דבי ריש גלותא בסוכה גזולה הוו יתבי, צווחה ולא אשגח בה רב נחמן. אמרה ליה איתתא דהוה ליה לאבוהא תלת מאה ותמני סרי עבדי צווחא קמייכו ולא אשגחיתו בה, אמר להו רב נחמן פעיתא היא דא... (סוכה לא א)

על הראשונה הוא אומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה ה' גואל ישראל... על הרביעית הוא אומר מי שענה את שמואל במצפה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה ה' שומע צעקה... (תענית טו א)

...אל תיראו מפני הגפת תריסין ושפעת הקלגסין, אל תחפזו מקול קרנות אל תערצו מפני קול צווחות... (סוטה מב א)

רב אחא מבי חוזאה אמר בה הכי, כל מי שיש לו צעקת לגימא על חבירו ודומם שוכן בסנה עושה לו דין... (גיטין ז א)

...חברותא כולה כר' יוחנן, וצווח ריש לקיש כי כרוכיא ויצאה והיתה וליכא דאשגח ביה. (קידושין מד א)

מיתיבי ושאר פורעניות המתרגשות ובאות על הצבור כגון חיכוך חגב זבוב צירעה ויתוש ושילוח נחשים ועקרבים לא היו מתריעין אלא צועקים... (בבא קמא פ ב)

א"ר יצחק אוי לו לצועק יותר מן הנצעק, תניא נמי הכי, אחד הצועק ואחד הנצעק במשמע, אלא שממהרין לצועק יותר מן הנצעק. (שם צג א)

בעי רבי זירא תקפה אחד בפנינו מהו, היכי דמי, אי דשתיק, אודויי אודי ליה, ואי דקא צווח מאי הוה ליה למעבד, לא צריכה דשתיק מעיקרא והדר צווח... דהאי דשתיק מעיקרא סבר הא קא חזו ליה רבנן... (בבא מציעא ו א)

...והלא עומד וצווח, נעשה כצווח על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים. (שם כד ב)

תנו רבנן שלשה צועקין ואינן נענין, ואלו הן מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים, והקונה אדון לעצמו, ומי שאשתו מושלת עליו... איכא דאמרי דביש ליה בהא מתא ולא אזיל למתא אחריתא. (שם עה ב)

...א"ל אבעי לך לעבורי חדא חדא, א"ל ידעת ביה בבר אחתיך דמצי למעבר חדא חדא, א"ל כבר צווחי קמאי דקמך ולא איכא דאשגח בהו. (שם צג ב)

אמר רבא ואיתימא רבי יוחנן בצווח מעיקרו דכולי עלמא לא פליגי דלא קני, שתק ולבסוף צווח דכולי עלמא לא פליגי דקני, כי פליגי שזיכה לו על ידי אחר ושתק ולבסוף צווח, דתנא קמא סבר מדשתיק קנינהו, והאי דקא צווח מהדר הוא דקא הדר ביה, ורבן שמעון בן גמליאל סבר הוכיח סופו על תחלתו, והאי דלא צווח עד השתא דסבר כי לא מטו לידי מאי אצווח. (בבא בתרא קלח א)

...אמר לו אי אפשר, ומה יו"ד שנטלתי משרי עומד וצווח כמה שנים עד שבא יהושע והוספתי לו... כל הפרשה כולה על אחת כמה וכמה. (סנהדרין קז א)

אמר מר עוקבא קול שתי בנות שצועקות מגיהנם ואומרות בעולם הזה הבא הבא, ומאן נינהו מינות והרשות, איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא קול גיהנם צועקת ואומרת הביאו לי שתי בנות שצועקות ואומרות העולם הזה הבא הבא. (ע"ז יז א)

...מיד הניח (אברהם) ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה, ואמר לו שמא חס ושלום אין להם תקנה... (מנחות נג ב)

...אמר רבא א"ר יצחק אמרה לו מה חמור זה כיון שאין לו מאכל באבוסו מיד צועק, כך אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקת. (תמורה טז א)

תלמוד ירושלמי:

מתוך חמשה דברים נגאלו ישראל ממצרים, מתוך הקץ, מתוך צרה, מתוך צווחה, מתוך זכות אבות, מתוך התשובה... מתוך צווחה ויזכור אלקים את בריתו. (תענית ג א)

תני א"ר יהודה בן ר' אלעאי ברוך ר' היה דורש הקול קול יעקב והידים ידי עשו, קולו של יעקב צווח ממה שעשו לו ידי עשו בביתר. (שם כד א)

מדרש רבה:

זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו, דכתיב כשמוע עשו את דברי אביו ויזעק זעקה, והיכן נפרע לו, בשושן הבירה, (אסתר ד') ויזעק זעקה גדולה ומרה. (בראשית סז ד)

ר' יהושע בש"ר חנינא בר יצחק, צעק מתוך ציפורני רגליו ויאמר שר צבא ה' שר צבא של מעלן אני... (שם צז ד)

לכך צעקו וה' שמע, לפי שצעקו בני ישראל על הים, שנאמר ויצעקו בני ישראל אל ה', שמע הקב"ה תפלתם ואמר למשה מה תצעק אלי, כבר שמעתי צעקתך, דבר אל בני ישראל ויסעו. (שמות כא א)

ויאמר ה' אל משה עד אנה ינאצוני העם הזה, אמר הקב"ה ב' צווחות צווחתי מפניכם, סופכם לצווח ארבע בשעבוד מלכיות, (תהלים י"ג) עד אנה ה' תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני, עד אנה אשית עצות בנפשי, עד אנה ירום אויבי עלי. צווחתי עד מתי לעדה הרעה, סופכם לצווח (שם ו') ונפשי נבהלה מאד ואתה ה' עד מתי. (במדבר טז יד)

א"ר יוחנן עשרה לשונות נקראת תפלה, ואלו הן שועה צעקה נאקה רנה... שנאמר (שמות א') ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו... (דברים ב א)

...אמרו, בן עמרם אי אתה יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו, והיה צועק ובוכה עד שהגיע לאבות העולם, מיד אף הם קרעו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשיהם והיו צועקים ובוכין עד שערי בית המקדש... (איכה פתיחתא כד)

מדרש תנחומא:

וויראו מאד ויצעקו, תפשו אומנות אבותיהם, באברהם כתיב ויקרא בשם ה' (בראשית י"ב), ביצחק כתיב (שם כ') ויצא יצחק לשוח בשדה, ביעקב כתיב (שם כ"ח) ויפגע במקום, אין פגיעה אלא תפלה... (בשלח ט)

שוחר טוב:

...באותה שעה אני עונה אותם, שנאמר יקראני ואענהו, למה, עמו אנכי בצרה, א"ר יודן לאשה שהיא עם אמה בכעס, עלתה אמה למעלה ובשעת לידתה היתה מצווחת מלמטה ואמה שומעת קולה מלמעלה וצווחת גם היא כנגדה... אמרה להן בתי יולדת בצער, אף על פי שהכעיסה אותי איני יכולה לסבול צווחתה ואני צווחת עמה, לפי שצרת בתי שלי היא... (מזמור כ)

תנא דבי אליהו רבא:

...שנאמר (ישעיה כ"ח) בלע המות לנצח וגו' אלו ימות בן דוד, והעכו"ם יהיו צועקין מבחוץ על אשר לא שמעו לדברי תורה, ומלאכי השרת צועקין מבפנים על אשר לא זכו באותה טובה של ישראל, שנאמר (ישעיה ל"ג) הן אראלם צעקו חוצה. (פרק ה)

ילקוט שמעוני:

הנה קול שועת בת עמי, א"ר יוחנן הלשון הזה משמש שלש לשונות, שועה, זעקה נאקה, שועה הנה קול שועת בת עמי, זעקה, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו... (ירמיה פרק ח, רעט)

...מדת בשר ודם אינו יכול לשמוע משני בני אדם כשהן צועקין כאחד, אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן, אלא אפילו כל באי עולם צועקים לפניו הוא שומע צעקתם, שנאמר שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו. (תהלים סב, תשפג)

אלשיך:

כי יזעקו - האדם בזעקו יפעיל מלאכים הנוטלים זעקתו וזועקים לפניו ית', אך ישועו - אין שועתם כראוי, לא זעקו אל ה' כי אם סתם. (איוב לה ט)

הכתב והקבלה:

ונזעק - אמרו על זה באגדה כמה שנאמר ויהי בימים וגו' ויזעקו ותעל שועתם, טעמם בזה נראה לומר כי יש הבדל בין שועה לצעקה, שועה יונח על מי שקורא לעזרה בפרטות ומבקש מזולתו שיעזרהו, מפרסם בקשת הישועה ומעלים הצער, או שעושה אותו רק טפל בסגנון בקשתו, וצעקה נופל על מי שמפרסם צערו ומעלים בקשת הישועה, כעני הצועק ומפרסם שלא אכל לחם זמן רב ומודיע רק צערו... (דברים כו ז)

מלבי"ם:

צעק מציין הרמת קול שלא כרגיל, וצעקה הוא שצועקים בקול לתשועה על שבר הממשמש ובא, הבכיה הוא מה שבוכים על צרה שכבר באה, ובאה לרוב על המת ודומהו, וצעקה על דבר שיש עוד הצלה ממנו, וכולל כל אופן צעקה בקול, כמו גם השכור הצועק מיינו. וגדר פעל שוע הוא הצועק לישועה, ונאק הוא כמו אנק, ובא על נאקת חלל עני וגוע מלחץ ועבודה קשה... (הכרמל)