צפה

(ראה גם: הבט, ראה)

מהר"י יעבץ:

ואמר הכל צפוי ולא אמר הכל ידוע, לפי שמלת צפייה היא הבטה ממקום גבוה ורחוק, ולכן נקרא מי שרואה הדברים קודם האחרים צופה, ולכן נקרא הרואה הנביא צופה, לפי שצופה העתידות בהשגחתו טרם בואם, ולכן אמר (הכל) צפוי, לרמוז כי ידיעתו אינה כידיעתנו, שהוא יודע הדברים קודם שיהיו... (אבות ג כ)

מלבי"ם:

ההבדל בין צפה ובין יתר לשונות המורים על הראיה הוא, כי הצופה אין עצם המובט עוד נגד עיניו, ומכין את עצמו לראות את העתיד לבא, כמו "יצף ה'" יראה בעתיד... וכשבא בבנין הכבד נקשר עמו תמיד מושג התקוה שמצפה ומקוה אל הדבר לראותו, כמו "עלי יושב וגו' מצפה", מצפה על מבשר שיבא מהמלחמה להגיד לו מה נעשה... ושם מצפה מציין מקום גבוה כמו הר, מגדל, חומה, שעליו יעמוד הצופה ויביט מרחוק.

צופה מציין איש העומד במקום גבוה וצופה ורואה הנעשה מרחוק... צופה שמעמידים לראות אם אויב יבא לעיר מאיזה צד, ב', אחר שכבר בא האויב מעמידים צופה לראות ולעיין על מחנה האויב ולהזהיר את עם העיר שישמרו עצמם מן הצד שמשם יערוך האויב מלחמה... ומצד זה גם הנביא יקרא צופה, מצד שצופה ומביט את העתיד לבא מהפורעניות הנגזר עליהם וינבא להם מקדם להזהירם על מעשיהם... (הכרמל)