צפורה

(ראה גם: יתרו, משה-וצפורה)

 

ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את צפורה בתו למשה. (שמות ב כב)

ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח, כי אשה כושית לקח. (במדבר יב א)

ספרי:

ותדבר מרים ואהרן במשה, מניין היתה מרים יודעת שפירש שמה מפריה ורביה, אלא שראתה צפורה שאינה מתקשטת בתכשיטי נשים, אמרה לה מה לך שאין את מתקשטת בתכשיטי נשים, אמרה לה אין אחיך מקפיד בדבר... (בהעלותך צט)

תלמוד בבלי:

כיוצא בדבר אתה אומר על אודות האשה הכושית אשר לקח, וכי כושית שמה והלא ציפורה שמה, אלא מה כושית משונה בעורה אף ציפורה משונה במעשיה. (מועד קטן טז ב)

דרש רבי יהודה בר ביזנא בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה ובלעוהו ולא שיירו ממנו אלא רגליו, מיד ותקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה, מיד וירף ממנו. (נדרים לב א)

מדרש רבה:

ויואל משה, ר"י אומר שנשבע לו, ואין ויואל אלא לשון שבועה, ולמה השביעו, א"ל יודע אני שיעקב אביכם כשנתן לו לבן בנותיו נטלן והלך לו חוץ מדעתו, שמא אם אתן לך את בתי אתה עושה לי כך, מיד נשבע לו ונתן לו את צפורה... (שמות א מ)

מדרש תנחומא הקדום:

ויאמר אל בנותיו ואיו, מיד רצתה צפורה כצפור והביאתהו. דבר אחר למה נקראת צפורה, שטיהרה כל בית אביה כדם הצפור. (שמות יא)

פרקי דרבי אליעזר:

ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח וגו', וכי כושית היתה, אלא מה הכושי הזה משונה בעורו, כך היתה צפורה משונה במעשיה הטובים. (פרק נג)

שוחר טוב:

כיוצא בו אתה אומר על אודות האשה הכושית, וכי כושית היתה, אלא כושית במעשיה כושית בשמה, יש אשה כשרה ואינה נאה, ויש נאה ואינה כשרה, אבל צפורה נאה וכשרה. יש נאה בפני אחרים ואינה נאה בפני בעלה, או נאה בפני בעלה ואינה נאה בפני אחרים, אבל צפורה נאה בפני בעלה ונאה בפני הכל. (מזמור ז)

מדרשים:

גמלתהו טוב ולא רע, זו רבקה שעל ידה באו הברכות ליעקב. דבר אחר זו צפורה, ולמה נקרא שמה צפורה, מלמד שצפתה וראתה והולידה שני בנים למשה גרשם ואליעזר, אליעזר מלמד שעזרו הקב"ה מפרעה עד שדבק בצפורה, וגרשם מלמד שגרשה אותו צפורה ממצרים. (מדרש אשת חיל)

ילקוט שמעוני:

ויהי כשמוע רעואל את דבריו אמר בלבו אתנה זה בית הכלא וארצה בו לבני כוש כי נוסס הוא, ויקחהו אל בית הסהר ויהי כלוא שם עשר שנים. ויהי בהיותו עצור שמה ותחמול עליו צפורה בת רעואל ותכלכלהו לחם ומים, ויהי מקץ עשר שנים ותאמר אל אביה לאמר, האיש העברי אשר כלאתו זה עשר שנים בבית הסהר ואין דורש ואין מבקש אליו, ועתה אם טוב בעיניך אבי נשלח ונראה אם מת ואם חי הוא, ואביה לא ידע כי כלכלתהו, ויען ויאמר רעואל הנהיה כדבר הזה להעצר גבר בבית הכלא עשר שנים ולא יאכל ויחיה. ותען צפורה את אביה לאמר, הלא שמעת אבי כי אלקי העברים גדול ונורא הוא ומפליא להם בכל עת, הוא הציל אברהם מאור כשדים, ואת יצחק מן החרב, ואת יעקב מן המלאך בהאבקו עמו, וגם עם זה רבות עשה ויצילהו מיאור מצרים וחרב פרעה גם מזה יכול למלטהו. וייטב הדבר בעיני רעואל ויעש כן כדבר בתו, וישלח אל הבור לראות מה נעשה בו, ויראו והנה האיש חי ועומד על רגליו ומתחנן אל אלקי אבותיו. ויוציאוהו מן הבור ויגלחוהו וישנו את בגדי כלאו ויאכל לחם וירד האיש אל גנת רעואל אשר אחרי הבית, ויתפלל אל אלקיו אשר עשה אתו נפלאות רבות. ויהי בהתפללו ויבט בצדו והנה מטה ספיר מוצב ארצה והוא נטוע בתוך הגנה, ויקרב אל המטה והנה חקוק בו שם ה' אלקים צב-אות כתוב ומפורש על המטה, ויקרא בו ויתלשהו כהתלש עץ יער מסבכו ויהי למטה בכפו... ויגיע המטה אל יד רעואל המדיני, ובעת צאתו ממצרים לקחו בידו ויטעהו בתוך גנתו, ויבחנו כל גבורי קיני לתלשו בבקשם לקחת צפורה בתו ולא יכלו, וישאר בתוך הגן עד בא אשר לו המשפט ויקחהו, ויהי כראות רעואל את המטה בידו ויתמה על ככה ויתן רעואל צפורה בתו למשה. (שמות פרק ב, קסח)

ויקח יתרו חותן משה את צפורה וגו', רבי יהושע אומר מאחר שפטרה הימנו בגט, נאמר כאן שלוח ונאמר להלן שלוח, מה שלוח האמור להלן גט, אף שלוח האמור כאן גט, ר"א המודעי אומר מאחר שנפטרה הימנו במאמר. (שמות פרק יח, רסח)

...כיון שנתמנו הזקנים הדליקו להן כל ישראל נרות ושמחו להם, מרים רואה את הנרות דולקות אמרה לצפורה מה עסק של נרות הללו דולקין, אמרה הענין, אמרה מרים אשריהן נשים של אלו מה הן רואות היאך עלו בעליהן לשררה, אמרה לה צפורה אוי להן שמעכשיו אינם נזקקין להן לתשמיש אלא הן נעקרות מעכשיו, א"ל מנין את יודעת, אמרה לה מאחיך שמשעה שנתקדש לדבור אינו מכיר למטתו, כיון ששמעה מרים כך הלכה לה אצל אהרן ואמרה לו את הדבר, התחילו יושבין ונושאים ונותנים בדבר... (במדבר פרק יב, תשלח)

לקח טוב:

ותלד בן, לא נאמר בה ותהר, זה כמו שאמרנו בבלהה (בזלפה), שלא נאמר בה ותהר לפי שהיתה בחורה ולא היתה נראית מעוברת, וכסבורין היא שכניה שלא נתעברה, ועד שילדה לא הוכר עוברה, לכך נאמר ותלד. (שמות ב כב)

ותקח צפורה צר, שהיתה זריזה כצפור, ותכרות את ערלת, מיכן שהמילה כשרה בנשים. (שם ד כה)

מדרש הגדול:

על אודות האשה הכושית, וכי כושית היית והלא מדינית היית, אלא מה כושי ניכר במראיו מכל הבריות, כך היתה צפורה ניכרת במראיה ובמעשיה מכל הנשים... ר' יוסי אומר יש לך אשה שהיא נאה בילדותה ואינה נאה בזקנותה, ומנין אתה אומר שהיתה צפורה נאה בילדותה ונאה בזקנותה, אמר על אודות האשה הכושית אשר לקח. ר' יהודה אומר יש לך ענייה בת עניים שהיא נזקקת למלכות ואינה יודעת לנהוג כמנהג המלכות, ומנין אתה אומר שהיתה צפורה כושית בעניות וכושית במלכות, אמר על אודות האשה הכושית אשר לקח, ומנין אתה אומר בשביל כך לקחה משה, תלמוד לומר כי אשה כושית לקח. (במדבר יב א)

ילקוט ראובני:

הבל נולדו עמו שני תאומים, ועל זה הרגו קין, שהיה לו משפט פי שנים שהוא בכור, וב' תאומים הם צפורה ובתיה בת פרעה. (בראשית)

כמו שבמלכות של תבונה נעשה פרצוף לאה, כן מן מלכות חכמה נעשה פרצוף צפורה, והיא בת יתרו, יתר הוא מספר כ"ח אתוון מילוי של ע"ב, וזה בגדלו, אמנם בקטנותה כמו שהמלכות בינה בגדלו יצאת לאה, כן בקטנות יצאת תמנ"ע, וכמו שהמלכות חכ"מה בגדלו יצאה צפורה, כן בקטנות יצאה כושית... והכוונה מכל אלו הצדיקים דחו את דינים שבהם יש שכ"ה דינים, ועם הכולל בגימטריא כו"ש... (וישב)

ויתן צפורה בתו למשה וגו', צפור טהורה ממש ראויה לקרבן, נאה במעשיה שלא שמעה לקין וקשרה פתחה, כטעם כי אשה כושית לקח וגו', ואפשר מעשה ניסים נעשים לה כאסתר שנתחלפה בשדית, ואולי היא זאת ריבה אשת שמחוזאי ועזאל נתנו עיניהם בה, א"ל איני שומעת לכם עד שתלמדוני שם המפורש, ולמדו לה, והזכירתה ועלתה לרקיע בלא חטא וצוה הקב"ה לקבעה בין ז' כוכבים וקבעוה בכימה, ויתרו עצמו הוא גלגול קין החזירה למשה הוא הבל. (שמות)

דבורה היא גלגול של צפורה אשת משה, ומשה בת"ת מלגאו וצפורה אשתו אשר חבר כחבר גם כן בת"ת, ולפי שלא זכתה צפורה לומר שירה על הים, כי אחר קריעת ים סוף בא יתרו עמה אצל משה, על כן דבורה שהיא גלגול צפורה אמרה שירה במקומה, ומהכי דבורה היא צפורה. (שם)

ותכסהו בשמיכה, וחזרנו על כל המקרא ולא מצינו עוד מלת שמיכה, אלא רזא דמלה נאמן רוח מכסה דבר, שמי"כה גימטריא צפור"ה, שניתנה למשה גם כן בגימטריא הכי, והוא סוד אל הבל ואל מנחתו שע"ה גימטריא גם כן הכי, והמבין סוד זה יוכל גם כן להבין למה נקרא יתרו חבר הקני נפרד מקין, לכן אמר למה עזבתן את האיש, הצדיק עליו דין שמים שחטא בזה בגלגול קדמאה שהרג הבל עבור התאומה יתירה שהיתה עמה ועבר על דין אשת איש, מזה הטעם השליכו הרועים בתו למים, כי הרועים סברו צפורה היה ראוי להיות בחלקו של קין, ולכן השליכוה למים כדין אשת איש בחנק וכו', בעל אבידה הציל אבידתו, ויקם משה ויושיען, וכתיב התם בשדה מצאה ואין מושיע לה, ובקין אתמר ויהי בהיותם בשדה, לכן אמר קראן לו ויאכל לחם ליתן אבידתו מה שלקח ממנו תחילה, ויתן לו צפורה בתו למשה, בתו דייקא שנתהפכה עתה להיות בתו. (שם)

צפורה היא צפור טהורה ראוייה לקרבן, נאה במעשיה שלא שמעה לקין וקשרה פתחה, מטעם כי אשה כושית לקח, שהיתה משחרת ומנוולת עצמה לגבי שבאי, והיא אותה ריבה אשר שמחזאי ועזאל נתנו עיניהם בה ולמדה שם המפורש. (בהעלותך)

רש"י:

האשה הכושית - מגיד שהכל מודים ביפיה כשם שהכל מודים בשחרותו של כושי. כושית בגימטריא יפת מראה. על אודות - על אודות גירושיה. כי אשה כושית לקח - מה תלמוד לומר, אלא יש לך אשה נאה ביפיה ואינה נאה במעשיה, במעשיה ולא ביופיה, אבל זאת נאה בכל. האשה הכושית - על אודות נויה נקראת כושית, כאדם הקורא את בנו נאה כושי כדי שלא תשלוט בו עין רעה. כי אשה כושית לקח - ועתה גרשה. (במדבר יב א)

חזקוני:

ויתן את צפורה - דבר אחר היתה יפה ומאירה כבקר, דמתרגמינן צפרא, ואומר באה הצפירה. (שמות ב כא)

עקדה:

וישמע יתרו - וספרה תורה מעלת יתרו ומוסר אשתו (צפורה), כי אף על פי שאין דרכה של אבדה לחזור אחר בעליה, וצריך שתתנהג האשה בכבדות בעניני קרוב לבעלה, כאשר שמעו שמע משה וגבורתו אשר הוא חונה הר האלקים, מחלו על כבודם ובאו אליו. ואחשוב שה' העיר רוחם כדי שימצאו שם ביום הקהל הנכבד והנורא, ובלי ספק היה שולח להביאם ליום זה אם לא באו מעצמם. (שמות יח א שער מג)

רמ"ע מפאנו:

דבורה הנביאה נתגלגלה בה צפורה אשת משה רבינו ע"ה, כי בזמן שאמרו ישראל שירה על הים לא היתה צפורה עמהם, והיא היתה מצטערת על זה, ובזכות המילה שמלתה את בנה, כמו שאמר הכתוב ותקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה, זכתה לבא בדבורה ולשיר שירה זו על ידי רוח הקדש, וזה שאמרה בשירה "בפרע פרעות בישראל" לשון פריעת מילה, על שהכריתה ערלת בנה, ודוק. (גלגולי נשמות קנב)

ויתן את צפורה בתו למשה, צפור טהורה ממש ראויה לקרבן, נאה במעשיה שלא שמעה לקין וקשרה פתחה, כטעם כי אשה כושית לקח, שהיתה משחרת ומנוולת עצמה לגבי שבאי... (מאמר חקור דין חלק ג פרק ט, ועיין שם עוד)

מהר"ל:

ולכהן מדין שבע בנות, ויש לדקדק למה הוצרך לומר מנין הבנות, ויראה לומר כי השביעית מקודשת מן השאר, ולכך תמצא כי השביעי מקודש בימים ובחדשים ובשנים, כדאיתא בויקרא רבה פרשת אמור, ובשביל זה היתה צפורה מיוחדת להדבק בגוף קדוש כמו משה. ובמדרש, צפורה שטהרה כל בית אביה כדם הצפור, פירוש בית אביה היו עובדים מתחלה ע"ז שנמשלה למת, שנאמר ויאכלו זבחי מתים, והמצורע גם כן כמת, דכתיב אל נא תהי כמת, וצפורה היתה מטהרת כל בית אביה מן הע"ז שנקראת מת כמו שצפרי מצורע מטהרין את המצורע שנקרא מת, ולפיכך נקראת צפורה... ולכך היתה נקראת צפורה גם כן על שם שהיה לה דקות וטוב החומר כמו הצפור, לא כמו שאר עכו"ם שסורם רע ויש להם חומר רע, והיתה ראויה למשה שלא היה גוף קדוש ונקי כמו שהיה למשה, ומפני זה היתה מטהרת כל בית אביה כצפור, שבשביל דקות החומר של צפור ראוי לטהרת המצורע. וכך צפורה בודאי היתה ראויה להיות דבוקה בישראל, שחומר שלה אינה כחומר של העכו"ם, ועל ידה היה לבית אביה חבור אל ישראל והיתה מטהרת כל בית אביה להיות דבקים בישראל, כי שאר העכו"ם לפחיתות החומר שלהם אין להם דביקות בישראל.

ובמדרש אמר להן יתרו למה זה עזבתן את האיש קראן לו, מיד רצתה צפורה אחריו כצפור והביאתו. ביאר בזה, כי צפורה בעבור שהיתה ראויה למשה בשביל שהיה לה טוב החומר ומפני שמאד היתה ראויה לו, לכך רצתה אחר משה כצפור, שדבר זה מורה על חוזק החבור שהיה לצפורה עם משה. ועוד תדע דבר עמוק, בעבור שהצפור נברא מן הרקק אין לו ענין מיוחד, שהרי מן הרקק נברא לא מן המים ולא מן העפר לגמרי, ולכך אין הצפור מיוחד בדבר מה, ולפיכך אשת משה ראויה שתהיה נקראת צפורה, להורות כי אין ראוי שתקרא מדינית אבל היתה משוללת מזה, שלא נתייחדה בדבר מן הדברים ששייך למדינית, וראויה היתה להתדבק במשה להיות נעשה גיורת להתדבק בישראל, שאלו נתיחדה בענין מדינים לא היתה ראויה לשמה שהיה ראש לישראל. ומפני זה טהרה בית אביה גם כן, אף על גב שהם מדינים, בעבור שצפורה היתה משוללת מאיכות שיש למדינים טהרה כל בית אביה, כי לה יש חבור לישראל, וכל בית אביה על ידה יש להם חבור... (גבורות ה' פרק יט)

של"ה:

הבל הוא משה רבינו ע"ה, כמו שכתבו המקובלים, וקין הוא יתרו, כי חבר הקני נפרד מקין, ובזה יתורצו כמה ענינים, לפי הסוד שמצאתי בדברי האר"י ז"ל, כי נפש קין נתגלגלה במצרי שהרגו משה, והנשמה ביתרו. והנה קין הרג את הבל בעבור תאומה יתרה, וזאת התאומה נתגלגלה בציפורה, ועל כן השיב יתרו את הגזילה ונתנו למשה, ובזה מתורץ איך לקח משה רבינו ע"ה בת כומר ופיו לא רצה לינק מנכרית, אלא היא צלעו, על כן בבואו להמדבר אמר צא בגין אשתך אשר אני נותן לך, ושני בניה במקום דם זרעיותיו. אני חותנך יתרו ראשי תיבות אחי, כי הוא אחיו... (תורה שבכתב יתרו תורה אור)

מלבי"ם:

ותאמר כי חתן דמים אתה לי - באשר בית יתרו היו אצטגנינים חשבו שמה שישראל מלים את עצמם הוא מפני ששולט עליהם כוכב מאדים, ועל ידי דם המילה ישכך חמת הכוכב הרע הזה... ובאשר משה הרג את המצרי חשבה מפני שנולד במזל מאדים שהוא מוהלא או אשיד דמא, ורצתה לבטל זה על ידי דם המילה, ואמרה חתן דמים אתה לי, רוצה לומר שאתה מחותן לי ואתה מחותן גם כן לכוכב של דם, ורצתה לבטל הוראת הכוכב שהוא מחותן אליו. (שמות ד כה)

העמק דבר:

אחר שלוחיה - עדיין דבקה דעתה בו, אף על פי שהיתה כמגורשת. (שמות יח ב)