צפיעות

תרגום יונתן:

הצאצאים והצפיעות - בניא ובני בניא. (ישעיה כז כד)

רש"י:

והצפיעות - ...ולמנחם לשון צפיעי בקר, עוללים דקים יוצאים. (שם)

אבן עזרא:

והצפיעות - אולי הבנות. (שם)