צפניה

 

דבר ה' אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה, בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה. (צפניה א א)

פרקי דר' אליעזר:

רבי חנניא בן תרדיון אומר, תדע לך כח הצדקה, בא וראה משאול בן קיש, שהסיר את האובות ואת הידעונים וחזר ואהב אשר שנא, והלך אל עין דאר אל אשת צפניה אמו של אבנר ושאלה לו באוב והעלת לו שמואל... (פרק לג)

ילקוט שמעוני:

צפניה אחד משלשה נביאים שנתנבאו באותו הדור, ירמיה, צפניה, וחולדה הנביאה, ירמיה היה מתנבא בשוקים, צפניה בתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות, וחולדה אצל הנשים. (צפניה פרק א, תקסו)

אברבנאל:

לסברת אבן עזרא היה מצאצאי חזקיה המלך, ואינו נראה, שהיה מזכיר בו המלך, וכן לא הזכירו חז"ל מזה כפי שהזכירו בישעיה שהיה בן אחי אמציה המלך. (צפניה א א)