צפנית   צפנת בת פניאל

רמ"ע מפאנו:

בגיטין פרק הנזקין (נ"ח א') אמר רבי שמעון בן לקיש מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה, צפנת שהכל צופין ביופיה... שנתעלל בה שבאי כל הלילה... והענין כי היתה תקון מעכה בת תלמי מלך גשור יפת תואר, וגם היתה מניצוץ צפנית אמו של אבנר, והיא היתה בעלת אוב דאסקיה לשמואל, ונרמז כי היא תקונה דצפנת וצפנית כולם לשון אחד, והאדם מכוער היה אבשלום בנה, והשבאי היה תלמי מלך גשור, והתלבשות משבעה חלוקים והתפשטות כי כן אמרו רז"ל כי בנות גוים בשעת מלחמה מתקשטות להזנות לאחרים, ועל כן נצטערה לתקון כל הנזכר לעיל. (גלגולי נשמות קכג)